Miesiąc: Kwiecień 2023

24.04.2023

Zamknięcie przeciwzalewowe

Dopuszczalny na danej ulicy poziom ustalany jest przez przedsiębiorstwo eksploatujące kanalizację komunalną. Zamknięcie przeciwzalewowe powinno mieć konstrukcję umożliwiającą szybkie zamknięcie…

24.04.2023

Odciągi miejscowe

Odciągi miejscowe stosowane bywają w celu usuwania przykrych zapachów w pomieszczeniach ustępowych i stanowią element kanalizacji tylko dlatego, że odpowiednie…

24.04.2023

Podejście wentylacyjne

Wentylację całego odgałęzienia realizuje się łącząc je końcowym podejściem wentylacyjnym 5 z pionem wentylacyjnym. Podejście wentylacyjne powinno łączyć się z…

24.04.2023

Połączenia pionu spustowego

Połączenia pionu spustowego z odciążającym pionem wentylacyjnym realizowane bywają także jako krótkie przepusty za pomocą trójników 90°. Wtedy jednak średnica…

24.04.2023

Rury wentylacyjne

W budownictwie uprzemysłowionym kłopotliwe są liczne przejścia rurowe przez dach. Dlatego też dopuszczalne jest łączenie kilku rur wentylacyjnych w jedną.…

24.04.2023

Miejsce odgałęzienia

Miejsce odgałęzienia do danego przyboru lub grupy przyborów nie może być wybrane na pionie w sposób dowolny. Przestrzega się zwyczajowo…

24.04.2023

Przewody podwieszone

Korzystne jest takie wykorzystanie przepustowości deszczówki o średnicy 150 mm (obsługującej do 200 m2 powierzchni), by przyjmowała wody opadowe z…

24.04.2023

Odsadzki

Odskok jeszcze bardziej utrudnia przepływ powietrza i może być przyczyną powstawania dużych nadciśnień w dolnej części pionu, nie tylko przy…

24.04.2023

Opadanie ścieków

Opadanie ścieków wzdłuż pionu nie zachodzi z dużą prędkością, gdyż jest to ruch okrężny wokół ścianek rury, jedynie papier i…

06.04.2023

Spadki podejść

Spadki podejść nie mogą być mniejsze od 2 do 2,5%). W celu uniemożliwienia samoopróżniania się syfonu stosowane są również ograniczenia…

06.04.2023

Zwiększenie objętości wody

Zawartość syfonów podlega parowaniu. Intensywność jego zależy od prędkości przepływu powietrza w sieci, wilgotności tego powietrza, pola powierzchni parującej i…

06.04.2023

Konstrukcja syfonu

Ponadto nie syfonuje się rur odpływowych używanych awaryjnie lub rzadko, np. przelewowych, spustowych itp., które powinny być doprowadzone nad używany…

06.04.2023

Kręgi żelbetowe

Kręgi żelbetowe stosowane do budowy studzienek (KB1 - 38.4.3V7/-69) łączone są na wpust i pióro. Stosuje się tu kręgi o…

06.04.2023

Warstwa emalii

Rozróżnia się dwa typy zlewów i dwie wielkości: W zależności od jakości wykonania rozróżnia się dwa gatunki: I i II.…

06.04.2023

Rury spustowe

W zależności od sposobu wykonania i zamocowania rozróżnia się rynny (PN-61/B-10245): W zależności od kształtu przekroju poprzecznego rozróżnia się rury…

06.04.2023

Kształtki żeliwne

Do zatrzymywania większych zanieczyszczeń, płynących z wodą opadową z dachu (np. liście), służy osadnik deszczowy z rusztem. Średnica nominalna takiego…

06.04.2023

Rowy i kanały melioracyjne

Rowy i kanały melioracyjne oraz rzeczki i strumienie o stałym przepływie wody, przeznaczone do czerpania wody do celów przeciwpożarowych, powinny…

06.04.2023

Zbiorniki wodne

Zbiorniki wodne bądź inne ujęcia wody do celów przeciwpożarowych na terenie jednostki osadniczej powinny być tak rozmieszczone, aby zasięgiem swoim…

06.04.2023

Wysokość podnoszenia wody

Dla pompowni nie mających pomp rezerwowych należy przewidywać podłączenie pompy przewoźnej pomiędzy zbiornikiem a siecią z pominięciem obiegu wody przez…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami