Uprawnienia budowlane - blog

21.01.2021

Współczesne konstrukcje

Współczesne konstrukcje Zawory otwierają się i zamykają w określonych odstępach czasu, a mieszanka przesuwa się skokowo zgodnie z częstością skoków…

20.01.2021

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej Pojemniki do transportu mieszanki betonowej są zróżnicowane zarówno pod względem konstrukcji, jak i wielkości. Górna…

20.01.2021

Dowód dostawy

Dowód dostawy Dodatkowo dowód dostawy powinien zawierać następujące dane: - dla betonu projektowanego, - klasę wytrzymałości, - klasę zawartości chlorków,…

20.01.2021

Transport zewnętrzny

Transport zewnętrzny Przyjęte niektóre rozwiązania konstrukcyjne z powodzeniem stosowane są i w obecnie produkowanych mieszarkach. Po 91 wojnie światowej przemysł…

20.01.2021

Czas transportu betonu

Czas transportu betonu W aglomeracjach miejskich bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na czas transportu jest natężenie ruchu drogowego związane z porą…

20.01.2021

Utrata urabialności

Utrata urabialności Najczęstszą oznaką zmian cech mieszanki jest utrata urabialności oraz pogorszenie się jej właściwości Teologicznych. Przyczyną tych niekorzystnych zjawisk…

20.01.2021

Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej Rozpatrywany proces złożony - transport mieszanki betonowej - którego oper, początkowa jest załadunek mieszanki betonowej na środek…

20.01.2021

Dalszy transport technologiczny

Dalszy transport technologiczny W skład betonowni z reguły wchodzą: składowisko kruszywa, podajnik kruszywa, zasobnik kruszywa, zasobnik cementu, dozownik kruszywa, dozownik…

20.01.2021

Mieszalnik

Mieszalnik Kierunek przemieszczania się składników w mieszalniku. Nakładające się osiowo i promieniowo ruchy ramion tworzą trójwymiarowe drogi przepływu mieszanki. W…

20.01.2021

Betoniarka wolnospadowa

Betoniarka wolnospadowa   Betoniarka wolnospadowa to betoniarka, w której składniki są mieszane i która jest opróżniana przy wykorzystaniu siły grawitacji.…

20.01.2021

Dozowanie składników mieszanki betonowej

Dozowanie składników mieszanki betonowej Norma PN-EN 12151:2007 wprowadza termin dozowanie składników. Obejmuje ona zespół maszyn i urządzeń, które przygotowują wszystkie…

19.01.2021

Charakterystyka procesu mieszania

Charakterystyka procesu mieszania Mieszaniem nazywa się proces rozmieszczania cząsteczek masy w określone; objętości, przy czym cząsteczki różnią się od siebie…

19.01.2021

Stosowanie domieszek

Stosowanie domieszek Oprócz wyżej wymienionych istnieją także domieszki przeznaczone do innych celów: • domieszki zwiększające wodoodporność, • domieszki zwiększające objętość…

19.01.2021

Domieszka do betonu

Domieszka do betonu Popiół lotny może stanowić cenny składnik betonu zwykłego i betonów nowej generacji. Betony z dodatkiem popiołów lotnych…

19.01.2021

Popiół lotny

Popiół lotny Popiół lotny stosowany jako dodatek mineralny (typu II) do betonu powinien spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 450:…

19.01.2021

Materiały mineralne

Materiały mineralne Zjawisko to można zaobserwować w betonie zawierającym popioły lotne i dwutlenek tytanu w postaci ziaren mniejszych niż 1…

19.01.2021

Specyfikacja pobieraniu próbek

Specyfikacja pobieraniu próbek Norma PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraniu próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej, w…

19.01.2021

Transport wodny śródlądowy

Transport wodny śródlądowy Transport wodny śródlądowy jest jednym z najtańszych, a jednocześnie najbardziej przyjaznych dla środowiska sposobów dostawy kruszywa. Za…

19.01.2021

Metody wydobywania kruszyw

Metody wydobywania kruszyw W zależności od pochodzenia kruszywa wyrói się: kruszywo rzeczne - gładkie i zwykle bez zapylenia; kruszywo morskie…

19.01.2021

Kruszywo

Kruszywo Kruszywo stanowi około 75-80% objętości betonu i ma znaczący wpływ na kształtowanie się cech technologicznych (między innymi konsystencji, skurczu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami