Miesiąc: Kwiecień 2022

15.04.2022

Wydajność katody

Wydajność katody - stosunek prądu emisyjnego katody do mocy doprowadzonej do niej w celu wywołania emisji elektronów, np. do mocy…

15.04.2022

Wycieraczka

Wycieraczka - urządzenie do oczyszczania szyb pojazdów mechanicznych z opadów atmosferycznych; w. elektryczna składa się z jednego lub kilku wycieraków,…

15.04.2022

Wyciąg

Wyciąg - część zamka broni palnej służąca do wyciągania łusek z komory nabojowej i zaopatrzona w tym celu w pazur,…

15.04.2022

Wybuch jądrowy

Wybuch jądrowy - wybuch będący wynikiem wyzwolenia energii jądrowej w niekontrolowanej reakcji rozszczepienia jąder pierwiastków ciężkich lub niekontrolowanej reakcji fuzji…

15.04.2022

Wybieranie

Wybieranie - roboty górnicze obejmujące urabianie, ładowanie i odstawę kopaliny użytecznej ze złoża udostępnionego i przygotowanego do eksploatacji; w zależności…

15.04.2022

Wtyczka

Wtyczka - element odejmowalny połączony z jednym lub kilkoma przewodami i przeznaczony do wetknięcia w gniazdo o odpowiednim kształcie w…

15.04.2022

Wstrząsarka wozów

Wstrząsarka wozów - urządzenie do wstrząsania wozów kopalnianych w celu lepszego wykorzystania ich pojemności wstrzeliwarka - maszyna do wykonywania rdzeni…

15.04.2022

Współrzędne cykliczne

Współrzędne cykliczne - współrzędne uogólnione nie występujące jawnie w funkcji określającej potencjał kinetyczny, lecz w postaci ich pochodnych względem czasu…

15.04.2022

Współczynnik wzmocnienia całkowego

Współczynnik wzmocnienia całkowego - stosunek prędkości zmian przyrostów składowej całkowej wielkości wyjściowej regulatora do wartości uchybu regulacji współczynnik wzmocnienia proporcjonalnego…

15.04.2022

Współczynnik szumów

Współczynnik szumów - liczba wskazująca, ile razy szumy własne danego odbiornika są większe od szumów w idealnym odbiorniku nie szumiącym,…

15.04.2022

Współczynnik reakcyjności

Współczynnik reakcyjności - reakcyjność stopnia (w maszynie przepływowej) współczynnik refrakcji bezwzględny, współczynnik załamania światła bezwzględny - stosunek prędkości światła w…

15.04.2022

Współczynnik podziału

Współczynnik podziału (w chromatografii) - stosunek stężenia danej substancji w fazie nieruchomej do jej stężenia w fazie ruchomej współczynnik podziału…

15.04.2022

Współczynnik niejednoczesności

Współczynnik niejednoczesności (obciążenia) - el. odwrotność współczynnika jednoczesności (obciążenia) współczynnik nieliniowości odchylenia - stosunek różnicy między największą i najmniejszą czułością…

15.04.2022

Współczynnik kierunkowości głośnika

Współczynnik kierunkowości głośnika (przy określonej częstotliwości) - stosunek kwadratu wartości skutecznej ciśnienia akustycznego w polu swobodnym w danym punkcie na…

15.04.2022

Współczynnik eksploatacji

Współczynnik eksploatacji - stosunek rzeczywistego wydobycia netto do ilości zasobów bilansowych netto danego obszaru współczynnik elastooptyczny materiałowy -» stała materiałowa…

15.04.2022

Wspornik elektrody

Wspornik elektrody - część konstrukcyjna służąca do utrzymywania elektrody we właściwym położeniu w lampie elektronowej wspornik górski - dźwignia stalowa…

15.04.2022

Wskaźnik wodny kruszywa

Wskaźnik wodny kruszywa - ilość wody w litrach, jaką należy dodać do 1 kg suchego kruszywa, aby uzyskać żądaną konsystencję…

15.04.2022

Wskaźnik promieniotwórczy

Wskaźnik promieniotwórczy - izotop promieniotwórczy wprowadzony do układu w celach badawczych wskaźnik promieniowania jonizującego - urządzenie do przybliżonego, szybkiego wskazywania…

15.04.2022

Wskaźnik fluorescencyjny

Wskaźnik fluorescencyjny - wskaźnik mający zdolność świecenia pod wpływem promieniowania nadfioletowego; w punkcie równoważnikowym następuje wygaszenie, rozjaśnienie bądź zmiana zabarwienia…

15.04.2022

Wskaźnik

Wskaźnik, indykator - w analizie miareczkowej substancja umożliwiająca wizualne rozpoznanie punktu końcowego miareczkowania przez obserwację zmiany zabarwienia, zmętnienia itp. wskaźnik…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami