Uprawnienia budowlane - blog

05.10.2022

Stan zachowania drewna

Ustalenie wytrzymałościowych cech konstrukcji drewnianych polega na ustaleniu rodzaju i gatunku wbudowanego drewna oraz stopnia zniszczenia w trakcie eksploatacji. Poza…

05.10.2022

Grube błędy

Niezbędnych danych o składzie zaprawy, a co za tym idzie o jej wytrzymałości, mogą dać jedynie: kolor, stopień przyczepności do…

05.10.2022

Zła praca zbrojenia

Nie ma oczywiście w praktyce możliwości pełnej weryfikacji jakości zbrojenia z omówionych wyżej punktów widzenia. Badania takie, wymagające odsłonięcia w…

05.10.2022

Rozpad betonu

Przypadki spadku wytrzymałości, a nawet całkowitego rozpadu betonu w czasie, mają charakter objawów patologicznych związanych z zastosowaniem niewłaściwych surowców, jak…

05.10.2022

Miejscowe osłabienia betonu

Prawdopodobieństwo, że takie fakty wystąpiły jest dość znaczne. Dlatego też, w przypadku analizowania jakości betonu w konstrukcji betonowanej w obniżonych…

05.10.2022

Ustalenie granulometrycznego składu kruszywa

Poza badaniami wytrzymałości betonu, występuje niekiedy konieczność określenia innych właściwości betonu, jak np. szczelności, ścieralności, mrozoodporności itp. Badania takie przeprowadzają…

05.10.2022

Umiejscowienie wad wewnętrznych

Wycechowanie więc przyrządu do nieniszczących pomiarów wytrzymałości betonu, polegające na wyznaczeniu odpowiednich wykresów lub wartości współczynników wiążących mierzoną wartość z…

05.10.2022

Bezpośredni pomiar wytrzymałości

Wytrzymałość betonu na ściskanie utożsamia się z ogólnym pojęciem jego jakości również z tego względu, że na ogół również szereg…

05.10.2022

Odciążenie konstrukcji

Jeśli mamy do czynienia z elementami, których zdolność nośna jest w pełni wykorzystana, a tym bardziej w przypadku wystąpienia objawów…

05.10.2022

Miejscowe usunięcie otuliny

Ustalenie ilości zbrojenia w przekroju największych momentów przęsłowych jest na ogół wystarczające. Zdarzyć się jednak mogą przypadki, np. belek silnie…

05.10.2022

Specjalne problemy

Specjalne problemy nastręcza inwentaryzacja konstrukcji żelbetowych. Wynikają one z faktu, że w żelbecie podstawową rolę nośną odgrywają niewidoczne wkładki zbrojenia.…

05.10.2022

Układ otworów okiennych

O konstrukcji stropów oraz położeniu belek głównych zorientować się często można już na podstawie oględzin zewnętrznych, po takich oznakach, jak…

05.10.2022

Układ konstrukcyjny

Pamiętać należy przy tym zawsze o konieczności zweryfikowania zgodności z dokumentacją elementów wyposażenia budynku, wpływających w istotny sposób na wartość…

05.10.2022

Efekt estetyczny

Inaczej wygląda sprawa wymagań natury estetycznej. Bardzo często względy konstrukcyjne prowadzą do rozwiązań wpływających niekorzystnie na wartość estetyczną obiektu. Względy…

05.10.2022

Charakter umowny

Przypadki, w których wartości dopuszczalnych przemieszczeń mogą być ustalane z wymagań eksploatacyjnych w sposób jednoznaczny. Niezależnie jednak od sposobu eksploatacji…

04.10.2022

Nagrzewanie

Wymiarowanie elementów z uwzględnieniem wpływu temperatury wymaga przyjęcia również dla działań termicznych współczynnika przeciążenia, którego wartości odpowiednie normy nie podają.…

04.10.2022

Problem redukcji obciążeń

Istotną sprawą przy ustalaniu obciążeń jest określenie czy trzeba zastosować współczynnik dynamiczny i jaką przyjąć jego wartość. Współczynnik ten ma…

04.10.2022

Warunki eksploatacji

W pomieszczeniach produkcyjnych decydującą rolę odgrywa na ogół ciężar zainstalowanych maszyn i urządzeń produkcyjnych. Uwzględnić ponadto trzeba ciężar materiałów, które…

04.10.2022

Trzony kuchenne

Określenie obciążeń należących do pierwszej grupy jest częścią składową inwentaryzacji konstrukcji. Należą tu przede wszystkim ciężary własne elementów konstrukcji i…

04.10.2022

Możliwość eksploatacji obiektu

Zadania mogą być formułowane w sposób jednoznaczny, jako wymagania, które bezwzględnie muszą być spełnione, gdyż warunkują w sposób zasadniczy możliwość…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !