Uprawnienia budowlane - blog

20.06.2022

Świeży żużel

Na jakość pospółki ma również duży wpływ ilość zanieczyszczeń: im mniej jest drobnych pyłów, mniej ciał obcych, w postaci np.…

20.06.2022

Niewielkie zanieczyszczenia pylaste

Niewielkie zanieczyszczenia pylaste można usunąć przepłukując piasek wodą. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że jest to zabieg pracochłonny i wymagający…

20.06.2022

Cement biały

Cement biały w ciągu 90 dni od daty wysyłki z cementowni nie powinien wykazywać odchyleń od normy. Określenie. Kruszywem nazywa…

20.06.2022

Cement szybkotwardniejący

Cement szybkotwardniejący w początkowym okresie twardnienia wydziela duże ilości ciepła, znacznie więcej (2-3 razy) niż normalny cement portlandzki. Rozróżnia się…

20.06.2022

Pomieszczenie na magazyn

O ile jednak grudki na tyle stwardniały, że nie dają się łatwo rozgnieść w palcach, należy odsiać je przez sito.…

20.06.2022

Gips szpachlowy

Zastosowanie. Gips szpachlowy stosuje się do spoinowania, szpachlowania i wykonywania cienkich tynków gipsowych. Przechowywanie i transport. Warunki przechowywania i transportu…

20.06.2022

Gips budowlany szybkowiążący

Określenie. Gips budowlany szybkowiążący jest gipsem budowlanym o bardzo krótkim okresie wiązania. Zastosowanie. Gips szybkowiążący stosowany jest do produkcji prefabrykatów…

20.06.2022

Wapno hydrauliczne

Przechowywanie. Wapno przechowuje się w suchych, zabezpieczonych od wilgoci pomieszczeniach lub po zarobieniu wodą dołuje się podobnie jak wapno gaszone.…

20.06.2022

Wapno wolnogaszące

Wapno wolnogaszące należy zacząć gasić od wrzucenia do skrzyni rozdrobnionych brył wapna o wielkości pięści, tak aby skrzynia zapełniła się…

20.06.2022

Gęstość pozorna wapna niegaszonego

Określenie. Wapno jest powietrznym spoiwem mineralnym, które po rozrobieniu z wodą twardnieje na skutek zachodzących reakcji chemicznych. Określenie. Wapno niegaszone…

03.06.2022

Czynności prawne

AKT 5 LISTOPADA, proklamujący w imieniu cesarzy Niemiec i Austrii 5 XI 1916 utworzenie państwa poi. o bliżej nie- sprecyzowanych…

03.06.2022

Bierna odporność

AKSELROD Lubow I. (pseud. Ortodoks), 1868-1946, ros. filozof, estetyk  i literaturoznawca; działaczka miensze- wicka; Kart Marks kak fitosof. Akselrod Pawiel…

03.06.2022

Krzywizna soczewki

AKOMODACJA (nastawność oka), fizjol. nastawianie opt. układu oka do wyraźnego widzenia z określonej odległości; polega gl. na zmianie krzywizny soczewki.…

03.06.2022

Turbina

AKCYJNA TURBINA, turbina, w której energia ciśn. czynnika roboczego (cieczy, pary, gazu) zmienia się całkowicie w energię kinet. przed dojściem…

03.06.2022

Akceptor protonów

Akceptor protonów, chem. wg protolitycznej teorii kwasów i zasad cząsteczka (lub jon) będąca zasadą, czyli przyłączająca jon wodorowy (proton) od…

03.06.2022

Akademicki związek walki młodych

Akademicki związek walki młodych „ŻYCIE” (AZWM), ideowo-wychowawcza, autonomiczna organizacja ZWM, zał. 1945, skupiająca młodzież akademicką; ściśle współpracowała z PPR; 1948…

03.06.2022

Akademia nauk społecznych

Akademia nauk społecznych, w Warszawie, wyższa szkoła, utworzona 1984 przez połączenie Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR oraz Inst.…

03.06.2022

Logika pragmatyczna

AlX-LES-BAINS m. we Francji (Sabaudia), nad rz. i jez. Bourget; 29,1 tys. mieszk. - zespól miejski (1975); znane uzdrowisko alp.…

03.06.2022

Załamanie odporności ustroju

AlWU (Aj Wu), ur. 1904, pisarz chiń.; autor powieści i zbiorów nowel z życia biedoty wiejskiej oraz miejskiej pd.- -zach.…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !