Miesiąc: Wrzesień 2022

01.09.2022

Obszar kotlin

Region środk. obejmuje obszar kotlin śródgórskich centralnej czyści kraju i charakteryzuje się klimatem umiarkowanym przejściowym, natomiast region pd. ma klimat…

01.09.2022

Rozbicie polityczne

Początkowo Chorwaci żyli się do walk przeciwko Serbom po stronie muzułmanów, jednak w niedługim czasie doszło do rozdźwięku między sojusznikami…

01.09.2022

Lokale rozrywkowe

Olbrzymią atrakcję stanowiły w Bośni i Hercegowinie liczne pozostałości z czasów panowania tureckiego. Niestety, wiele z tych obiektów zostało zniszczonych…

01.09.2022

Gospodarka zwierzęca

Gospodarka zwierzęca opiera na hodowli bydła. Na dość wysokim imię pogłowie koni (50 tys. wykorzystywanych gł. w pracach polo- h.…

01.09.2022

Opieka zdrowotna

W strukturze wiekowej dominuje ludność w wieku produkcyjnym, która stanowi ok. 71% populacji. W wieku poprodukcyjnym znajduje sic; 12% mieszkańców,…

01.09.2022

Wąski pas wybrzeża

Bośnia i Hercegowina leży w środk. części Półwyspu Bałkańskiego i zajmuje obszar rozciągający się pomiędzy 42°46′ a 45°I5’N i 15°45′…

01.09.2022

Rady robotnicze

Pode z.is I wojny światowej, w 1615 część zach. Białorusi pozostawała przejściowo pod okupacją niemiecką. W wyniku rewolucji październikowej 1617…

01.09.2022

Malownicze krajobrazy

Naturalne, malownicze krajobrazy Białorusi / licznymi wzniesieniami polodowcowymi, jeziorami, bagnami, łąkami oraz dużymi połaciami pierwotnych lasów (lasy iglaste - 69%)…

01.09.2022

Zakłady chemiczne

W okresie powojennym liczba ludność i Białorusi wzrosła z 7708 tys. (1950) do I0 fl 9 tys. (1963), jednakże od…

01.09.2022

System władzy

Nasilenie tendencji narodowowyzwoleńczych w belgijskich koloniach zmusiło ponadto Belgię do przyznania niepodległości Kongu (I960) oraz Ruandzie i Burundi (1962). 1970-1971…

01.09.2022

Utworzenie luźnej konfederacji

Po traktacie z Verdun 84 5 zach. część Belgii (tzw. Flandria) weszła w skład Francji, wsch. zaś stała czyści Dolnej…

01.09.2022

Międzynarodowe porty lotnicze

Belgia posiada bardzo dobrze rozwiniętą siec’ transportów,). Dl. linii kolejowych wynosi 5180 km. z tego 2459 km jest zelektryfikowane. W…

01.09.2022

Recesja gospodarcza

Belgia jest jednym z najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata. PNB na I mieszkańca wynosi 25 180 USD. Do lat 70.…

01.09.2022

Falista równina

Belgia Środkowa zbudowana jest z litworów mezozoicznych i trzeciorzędowych, pokrytych utworami lessowymi. Region ten ma charakter falistej równiny z wysoczyznami…

01.09.2022

Niepodzielność posiadłości

Prowadzona przez wiele lat ze zmiennym szczęściem wojna została zakończona dopiero w 1649 pokojem w Karłowicach. W dobie reformacji Habsburgowie…

01.09.2022

Infrastruktura turystyczna

W zakresie przesyłu ropy naftowej i gazu ziemnego wykorzystywanych jest ogółem 1617 km rurociągów, w tym ropociąg Ingolstadt-Triest z odgałęzieniem…

01.09.2022

Warstwy osadów

Na pd. od Alp Wewnętrznych Centralnych przebiega zapadlisko tektoniczne odwadniane m.in. przez Adygę i Orawę, zwane Kotlin.) Klagenlurck. Oddziela ono…

01.09.2022

Gwarancja bezpieczeństwa

Andora jako państwo z dług.) historią zachowała swoje bogate dziedzictwo architektoniczne i tradycje, które składaj.) się na jej tożsamość i…

01.09.2022

Arteria komunikacyjna

W pierwszych latach kształtowania się albańskiej państwowość i trwały walki o władzę między zwalczającymi się frakcjami politycznymi. W 1924 Albania…

01.09.2022

Brak infrastruktury noclegowej

W centrum turystycznym kraju, .1 zarazem ważnym ośrodkiem rozrządowym rudni turystycznego (jedyny port lotniczy) jest miasto założone w Kil4, a…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !