Miesiąc: Marzec 2021

04.03.2021

Kaskady betonowe zdjęcie nr 15 Elementy kanalizacyjne

Elementy kanalizacyjne Przy posadowieniu według sposobu 8 i 9 dolną wielkość współczynnika L przyjmuje się przy betonie marki 160, górną…

04.03.2021

Kaskady betonowe zdjęcie nr 16 Teoria silosów

Teoria silosów Analiza zjawiska wykazuje duże podobieństwo do teorii silosów. Rozpatrzmy warunki istniejące w wykopie pionowym, w którym ułożono rurociąg.…

04.03.2021

Kaskady betonowe zdjęcie nr 17 Obciążenie pionowe kanałów

Obciążenie pionowe kanałów Przy projektowaniu wszelkich budowli podziemnych należy wyznaczyć zarówno ich obciążenie pionowe, działające na górną część ich przekroju…

04.03.2021

Kaskady betonowe zdjęcie nr 18 Spójność w piasku

Spójność w piasku W rzeczywistości płaszczyznami tarcia nie są płaszczyzny pionowe ae i bf, a krzywe powierzchni ac i bd;…

04.03.2021

Kaskady betonowe zdjęcie nr 19 Punkt rdzenia przekroju

Punkt rdzenia przekroju Teorie te i wzory zostały podane przez autorów na podstawie obserwacji istniejących budowli podziemnych, obserwacji z ich…

04.03.2021

Kaskady betonowe zdjęcie nr 20 Zgodność naprężeń sprężystych

Zgodność naprężeń sprężystych Zgodność naprężeń sprężystych w ośrodku otaczającym budowlę z obciążeniami tej budowli zachodzi tylko w wypadku, kiedy wykonując…

04.03.2021

Kaskady betonowe zdjęcie nr 21 Pręty o małej średnicy

Pręty o małej średnicy Pręty o małej średnicy, np. nie przekraczające 20 mm, mogą być nieraz tak wygięte, aby przy…

04.03.2021

Kaskady betonowe zdjęcie nr 22 Beton w budowlach podziemnych

Beton w budowlach podziemnych Przy wyznaczaniu wymiarów obudowy budowli podziemnej należy pamiętać, że nie tylko względy statyczne powinny być brane…

04.03.2021

Kaskady betonowe zdjęcie nr 23 Studzienki kontrolne

Studzienki kontrolne W zależności od głębokości studzienki mogą być oparte na fundamencie stałym i wówczas różnice głębokości należy korygować długością…

04.03.2021

Kaskady betonowe zdjęcie nr 24 Sposoby izolacji konstrukcji

Sposoby izolacji konstrukcji W przepustach betonowych sklepionych izolację wykonuje się z dwóch warstw papy i trzech warstw lepiku (program uprawnienia…

03.03.2021

Kaskady betonowe zdjęcie nr 25 Fundamenty przepustów

Fundamenty przepustów Przepusty są wykonane z betonu marki 140. Posadowione są one wprost na gruncie. Najmniejsza grubość nadsypki wraz z…

03.03.2021

Kaskady betonowe zdjęcie nr 26 Prefabrykat rurowy

Prefabrykat rurowy W budownictwie drogowym najczęściej stosowane są przepusty rurowe z betonowych elementów prefabrykowanych. Okazało się bowiem, że posiadają one…

03.03.2021

Kaskady betonowe zdjęcie nr 27 Wymiarowanie ścian oporowych

Wymiarowanie ścian oporowych Wymiarowanie ścian oporowych rozpoczyna się od określenia wielkości parcia gruntu, które nie ma wartości stałych. Przy projektowaniu…

03.03.2021

Kaskady betonowe zdjęcie nr 28 Pokrywy do studzienek

Pokrywy do studzienek Do studni stosuje się pokrywę wraz z ramą typu znormalizowanego o wymiarach 50X50 cm. Kable w studni…

03.03.2021

Kaskady betonowe zdjęcie nr 29 Przerwy między płytami

Przerwy między płytami Przerwy między płytami na międzytorzu wypełnia deska o grubości 3,8 cm i szerokości 10,5 cm. Przerwy między…

03.03.2021

Kaskady betonowe zdjęcie nr 30 Korytka żelbetowe

Korytka żelbetowe Korytka żelbetowe dla kabli ziemnych i pędni drutowych. W urządzeniach zabezpieczenia ruchu kolejowego stosuje się jako elementy typowe…

03.03.2021

Kaskady betonowe zdjęcie nr 31 Wkład oporowy do słupów

Wkład oporowy do słupów Wkład oporowy do słupów posadowionych w gruncie. Ciężar stali w słupie wynosi ogółem 124 kG (program…

03.03.2021

Kaskady betonowe zdjęcie nr 32 Beczki żelbetowe

Beczki żelbetowe Przy montażu ogrodzeń słupy ustawia się pionowo w dołach fundamentowych i zasypuje je gruzem, żwirem lub tłuczniem w…

03.03.2021

Kaskady betonowe zdjęcie nr 33 Zasady pokrycia skarp

Zasady pokrycia skarp Zasady pokrycia skarp typowymi płytami kwadratowymi o wymiarach stosowanych do nawierzchni drogowych lub też specjalnymi płytami wielkowymiarowymi…

03.03.2021

Kaskady betonowe zdjęcie nr 34 Kaskady betonowe

Kaskady betonowe Kaskady betonowe w rowach bocznych (program uprawnienia budowlane na komputer). Kaskady mają zastosowanie w bardzo stromych terenach. Stanowią…

Kaskady betonowe zdjęcie nr 41 Kaskady betonowe zdjęcie nr 42 Kaskady betonowe zdjęcie nr 43
Kaskady betonowe zdjęcie nr 44
Kaskady betonowe zdjęcie nr 45 Kaskady betonowe zdjęcie nr 46 Kaskady betonowe zdjęcie nr 47
Kaskady betonowe zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Kaskady betonowe zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Kaskady betonowe zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami