Miesiąc: Marzec 2021

04.03.2021

Elementy kanalizacyjne

Elementy kanalizacyjne Przy posadowieniu według sposobu 8 i 9 dolną wielkość współczynnika L przyjmuje się przy betonie marki 160, górną…

04.03.2021

Teoria silosów

Teoria silosów Analiza zjawiska wykazuje duże podobieństwo do teorii silosów. Rozpatrzmy warunki istniejące w wykopie pionowym, w którym ułożono rurociąg.…

04.03.2021

Obciążenie pionowe kanałów

Obciążenie pionowe kanałów Przy projektowaniu wszelkich budowli podziemnych należy wyznaczyć zarówno ich obciążenie pionowe, działające na górną część ich przekroju…

04.03.2021

Spójność w piasku

Spójność w piasku W rzeczywistości płaszczyznami tarcia nie są płaszczyzny pionowe ae i bf, a krzywe powierzchni ac i bd;…

04.03.2021

Punkt rdzenia przekroju

Punkt rdzenia przekroju Teorie te i wzory zostały podane przez autorów na podstawie obserwacji istniejących budowli podziemnych, obserwacji z ich…

04.03.2021

Zgodność naprężeń sprężystych

Zgodność naprężeń sprężystych Zgodność naprężeń sprężystych w ośrodku otaczającym budowlę z obciążeniami tej budowli zachodzi tylko w wypadku, kiedy wykonując…

04.03.2021

Pręty o małej średnicy

Pręty o małej średnicy Pręty o małej średnicy, np. nie przekraczające 20 mm, mogą być nieraz tak wygięte, aby przy…

04.03.2021

Beton w budowlach podziemnych

Beton w budowlach podziemnych Przy wyznaczaniu wymiarów obudowy budowli podziemnej należy pamiętać, że nie tylko względy statyczne powinny być brane…

04.03.2021

Studzienki kontrolne

Studzienki kontrolne W zależności od głębokości studzienki mogą być oparte na fundamencie stałym i wówczas różnice głębokości należy korygować długością…

04.03.2021

Sposoby izolacji konstrukcji

Sposoby izolacji konstrukcji W przepustach betonowych sklepionych izolację wykonuje się z dwóch warstw papy i trzech warstw lepiku (program uprawnienia…

03.03.2021

Fundamenty przepustów

Fundamenty przepustów Przepusty są wykonane z betonu marki 140. Posadowione są one wprost na gruncie. Najmniejsza grubość nadsypki wraz z…

03.03.2021

Prefabrykat rurowy

Prefabrykat rurowy W budownictwie drogowym najczęściej stosowane są przepusty rurowe z betonowych elementów prefabrykowanych. Okazało się bowiem, że posiadają one…

03.03.2021

Wymiarowanie ścian oporowych

Wymiarowanie ścian oporowych Wymiarowanie ścian oporowych rozpoczyna się od określenia wielkości parcia gruntu, które nie ma wartości stałych. Przy projektowaniu…

03.03.2021

Pokrywy do studzienek

Pokrywy do studzienek Do studni stosuje się pokrywę wraz z ramą typu znormalizowanego o wymiarach 50X50 cm. Kable w studni…

03.03.2021

Przerwy między płytami

Przerwy między płytami Przerwy między płytami na międzytorzu wypełnia deska o grubości 3,8 cm i szerokości 10,5 cm. Przerwy między…

03.03.2021

Korytka żelbetowe

Korytka żelbetowe Korytka żelbetowe dla kabli ziemnych i pędni drutowych. W urządzeniach zabezpieczenia ruchu kolejowego stosuje się jako elementy typowe…

03.03.2021

Wkład oporowy do słupów

Wkład oporowy do słupów Wkład oporowy do słupów posadowionych w gruncie. Ciężar stali w słupie wynosi ogółem 124 kG (program…

03.03.2021

Beczki żelbetowe

Beczki żelbetowe Przy montażu ogrodzeń słupy ustawia się pionowo w dołach fundamentowych i zasypuje je gruzem, żwirem lub tłuczniem w…

03.03.2021

Zasady pokrycia skarp

Zasady pokrycia skarp Zasady pokrycia skarp typowymi płytami kwadratowymi o wymiarach stosowanych do nawierzchni drogowych lub też specjalnymi płytami wielkowymiarowymi…

03.03.2021

Kaskady betonowe

Kaskady betonowe Kaskady betonowe w rowach bocznych (program uprawnienia budowlane na komputer). Kaskady mają zastosowanie w bardzo stromych terenach. Stanowią…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami