Miesiąc: Luty 2023

06.02.2023

Sekwencje tworzenia scenariuszy

Sekwencje tworzenia scenariuszy mogą być rozbudowane poprzez łączenie analizy strukturalnej z analizą gry uczestników (program uprawnienia budowlane na komputer). Wówczas strukturę…

06.02.2023

Waga krzyżowania się problemów

Oczywiście metoda wzajemnych oddziaływań jest przydatna w metodzie scenariuszowej jedynie jako inspiracja dla tworzenia kanwy problemowo-czasowej, w której różna waga…

06.02.2023

Twór materialny

Istotnym problemem jest „obciążenie" metody scenariuszowej innymi metodami. Szczególnie tyczy to aspektu modelowania. Pod pojęciem modelu rozumiemy „twór materialny lub…

06.02.2023

Prognozowanie ekstrapolacyjne

Przyjmują za podstawę projekcję pożądanej przyszłości (określanej często jako wizja przyszłości obszaru). Treścią scenariusza jest opis ścieżek dochodzenia do stanu…

06.02.2023

Scenariusze eksploracyjne

Drugim warunkiem uwiarygodnienia metod scenariuszowych jest kompletność i sekwencyjność elementów, z których scenariusze są konstruowane, u M. Mesarovicia i E.…

06.02.2023

Logiczność następstw

Istota użyteczności scenariuszy polega na poszukiwaniu punktów stycznych między scenariuszami o największym stopniu prawdopodobieństwa, a tymi, które uznać można za…

06.02.2023

Opis rozwoju sytuacji

Uznano więc analizę scenariuszową za narzędzie planowania wielu rodzajów przyszłości (także tych, które wydają się niemożliwe) (program uprawnienia budowlane na komputer).…

06.02.2023

Uwarunkowanie ekologiczne

Mimo diagnozy udokumentowanej bilansem zasobów i potrzeb, nie ma działań strategicznych mających na celu łagodzenie tego deficytu. Tymczasem oszczędność zasobów…

06.02.2023

Rozwój ekologicznie uwarunkowany

Rozwój ekologicznie uwarunkowany jest efektem konstatacji zagrożeń. Jest więc generowaniem wyższego dobra, nie poprzez jego pomnażanie, lecz poprzez ograniczanie większego…

06.02.2023

Rozwój ekologicznie uwarunkowany

Reasumując należy stwierdzić, że celem planowania strategicznego jest wyposażenie władz i społeczności lokalnych w narzędzie pozwalające uczytelnić wizję rozwoju regionu,…

06.02.2023

Rozwinięcie celów

Rozwinięcie celów polega na weryfikacji i rozwinięciu celów strategicznych uprzednio sformułowanych (program uprawnienia budowlane na komputer). Rozwinięcie to powinno wynikać przede…

06.02.2023

Struktura strategii

W najszerszym ujęciu, procedura to „tryb i sposób przeprowadzania sprawy". W odniesieniu do strategii rozwoju regionalnego tryb przeprowadzenia odnieść należy…

06.02.2023

Zasada retrospektywnej podstawy strategii

Istotą skuteczności metod formułowania strategii jest ich spójność. Przeprowadzone w rozdziałach 2-4 analizy oparte na badaniach empirycznych pozwalają na sformułowanie…

06.02.2023

Komunikatywność

Komunikatywność tworzy warunek sukcesu interaktywnego strategii w warunkach samorządności i społeczeństwa obywatelskiego. Metoda scenariuszowa w swojej istocie zawiera konieczny warunek…

06.02.2023

Planowanie strategiczne

Istotą analizy scenariuszowej jest postawa kreatywna wobec wszelkich rodzajów przyszłości, usiłowanie znalezienia odpowiedzi na pytanie: jakie są możliwe warianty przyszłości?…

06.02.2023

System planowania

Istotnym uwarunkowaniem jest system planowania opierający się na Ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 roku (program uprawnienia budowlane na…

06.02.2023

Zadania rządowe

Studium to podlega zaopiniowaniu przez sejmik samorządowy. Obowiązujący ustawowo model procedury przewiduje wykonanie na poziomie krajowym: koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowana…

06.02.2023

Rozwój zintegrowanego planowania

Rozwój zintegrowanego planowania obszarów przybrzeżnych jest zdecydowanie wątkiem realizacji celów ekorozwoju. Na tym polega jego szansa i innowacyjność. Szansą są…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami