Miesiąc: Luty 2023

24.02.2023

Odkształcenia gruntu

Ściana świeżo murowana może w znacznym stopniu dostosować się bez zarysowania do odkształceń podłoża gruntowego, występujących w okresie budowy, ponieważ…

23.02.2023

Odkształcenia podłoża gruntowego

Jeżeli na skutek dużej efektywnej rozpiętości m) monolitycznego stropodachu w budynku wielopiętrowym jego odkształcenia są tak duże, że mogę wywołać…

23.02.2023

Krótsze odcinki ściany

Między masywnymi płytami stropodachu a ustawionymi pod nimi ścianami mogą wystąpić poważne różnice odkształceń wywołane przede wszystkim różnicami odkształceń skurczowych…

23.02.2023

Jednowarstwowe ściany murowane

Cegły powinny być dostarczone i układane możliwie suche. Także po ułożeniu należy cegły chronić przed wilgocią. Do budowy ścian zarówno…

23.02.2023

Szczeliny dylatacyjne

Z usztywniającego wieńca żelbetowego można zrezygnować tylko w przypadku podpór, które się w stanie stawić opór krótkotrwałym obciążeniom poziomym (np.…

23.02.2023

izolacyjność akustyczna ściany

W stojakowych konstrukcjach ścian szkieletowych nie należy obu warstw łączyć sztywno ze sobą. Trzeba je więc w miarę możności mocować…

23.02.2023

Dwuwarstwowe ściany działowe

Ściana ta była sztywno połączona ze ścianamii bocznymi. Jako ściana działowa między mieszkaniami nie gwarantowała ona wymaganego wskaźnika akustycznej izolacyjności…

23.02.2023

Połączenia ślizgowe

Połączenia ślizgowe i elastyczne pozwalają na odkształcenia się ścian do pewnych granic. Zadaniem połączeń tego typu nie jest przenoszenie obciążeń…

23.02.2023

Ugięte stropy masywne

Ugięte stropy masywne obciążają stojące pod nimi ściany i mogą powodować miażdżenie tynku w miejscach połączeń oraz zwiększenie przewodzenia dźwięków,…

23.02.2023

Elementy dźwigające ściany działowe

Elementy dźwigające ściany działowe powinny być wykonane jako możliwie sztywne na zginanie. Wysokość użyteczna stropów (wysokość statyczna) musi być większa…

23.02.2023

Typowe spękania

Wszystkie spoiny i złącza krawędzi należy starannie uszczelnić akustycznie. Wolne przestrzenie nad stropami podwieszonymi muszą być albo dźwiękoszczelnie przegrodzone albo…

23.02.2023

Bardzo cienkie nienośne ściany

Omówienia poszczególnych słabych miejsc celowo nie ograniczono do samego podania recept na ich unikanie. Podane zalecenia co do sposobu unikania…

23.02.2023

Ściany nienośne

Ściany wewnętrzne nienośne są to na ogół lekkie ściany działowe (wg DIN 4109) o niewielkiej grubości (przeważnie 11,5 cm), które…

23.02.2023

Negatywne i pozytywne przykłady

W szczególności dużo miejsca trzeba było poświęcić opisowi wzajemnych powiązań różnych zjawisk, aby dopasować kompleksowe ujęcie zagadnień do wiadomości różnych…

23.02.2023

Budynki mieszkalne

Na podstawie zlecenia Krajowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Północnej Nadrenii-Westfalii prowadzone są od 1972 r. prace badawcze na temat szkód i…

23.02.2023

Dopuszczalne stężenia

Jeśli więc w czasie robót zostaną zapewnione właściwe warunki zdrowotne, tj. nie zostaną przekroczone dopuszczalne stężenia szkodliwych dla zdrowia par…

23.02.2023

Grzejniki elektryczne

W celu stworzenia takich warunków pracy należy: wyznaczyć strefy ochronne bezpieczeństwa pożarowego, szerokości co najmniej 20 m wokół miejsca robót,…

23.02.2023

Rozpuszczalniki i ciekłe materiały

Wszystkie rozpuszczalniki i ciekłe materiały palne stosowane w robotach izolacyjnych (np. kleje rozpuszczalnikowe, utwardzacze i inne) należy przechowywać w specjalnych…

23.02.2023

Okulary ochronne

Z materiałów izolacyjnych szczególne zagrożenie dla zdrowia pracowników stanowią żywice i kleje syntetyczne, roztwory asfaltowe i lepiki stosowane na zimno.…

23.02.2023

Rozpuszczalniki organiczne

Rozpuszczalniki organiczne, żywice syntetyczne, utwardzacze oraz materiały smołowe przy zetknięciu ze skórą osób wrażliwych mogą powodować występowanie podrażnienia skóry, egzemy…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami