Miesiąc: Luty 2023

24.02.2023

Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 15 Odkształcenia gruntu

Ściana świeżo murowana może w znacznym stopniu dostosować się bez zarysowania do odkształceń podłoża gruntowego, występujących w okresie budowy, ponieważ…

23.02.2023

Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 16 Odkształcenia podłoża gruntowego

Jeżeli na skutek dużej efektywnej rozpiętości m) monolitycznego stropodachu w budynku wielopiętrowym jego odkształcenia są tak duże, że mogę wywołać…

23.02.2023

Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 17 Krótsze odcinki ściany

Między masywnymi płytami stropodachu a ustawionymi pod nimi ścianami mogą wystąpić poważne różnice odkształceń wywołane przede wszystkim różnicami odkształceń skurczowych…

23.02.2023

Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 18 Jednowarstwowe ściany murowane

Cegły powinny być dostarczone i układane możliwie suche. Także po ułożeniu należy cegły chronić przed wilgocią. Do budowy ścian zarówno…

23.02.2023

Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 19 Szczeliny dylatacyjne

Z usztywniającego wieńca żelbetowego można zrezygnować tylko w przypadku podpór, które się w stanie stawić opór krótkotrwałym obciążeniom poziomym (np.…

23.02.2023

Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 20 izolacyjność akustyczna ściany

W stojakowych konstrukcjach ścian szkieletowych nie należy obu warstw łączyć sztywno ze sobą. Trzeba je więc w miarę możności mocować…

23.02.2023

Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 21 Dwuwarstwowe ściany działowe

Ściana ta była sztywno połączona ze ścianamii bocznymi. Jako ściana działowa między mieszkaniami nie gwarantowała ona wymaganego wskaźnika akustycznej izolacyjności…

23.02.2023

Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 22 Połączenia ślizgowe

Połączenia ślizgowe i elastyczne pozwalają na odkształcenia się ścian do pewnych granic. Zadaniem połączeń tego typu nie jest przenoszenie obciążeń…

23.02.2023

Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 23 Ugięte stropy masywne

Ugięte stropy masywne obciążają stojące pod nimi ściany i mogą powodować miażdżenie tynku w miejscach połączeń oraz zwiększenie przewodzenia dźwięków,…

23.02.2023

Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 24 Elementy dźwigające ściany działowe

Elementy dźwigające ściany działowe powinny być wykonane jako możliwie sztywne na zginanie. Wysokość użyteczna stropów (wysokość statyczna) musi być większa…

23.02.2023

Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 25 Typowe spękania

Wszystkie spoiny i złącza krawędzi należy starannie uszczelnić akustycznie. Wolne przestrzenie nad stropami podwieszonymi muszą być albo dźwiękoszczelnie przegrodzone albo…

23.02.2023

Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 26 Bardzo cienkie nienośne ściany

Omówienia poszczególnych słabych miejsc celowo nie ograniczono do samego podania recept na ich unikanie. Podane zalecenia co do sposobu unikania…

23.02.2023

Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 27 Ściany nienośne

Ściany wewnętrzne nienośne są to na ogół lekkie ściany działowe (wg DIN 4109) o niewielkiej grubości (przeważnie 11,5 cm), które…

23.02.2023

Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 28 Negatywne i pozytywne przykłady

W szczególności dużo miejsca trzeba było poświęcić opisowi wzajemnych powiązań różnych zjawisk, aby dopasować kompleksowe ujęcie zagadnień do wiadomości różnych…

23.02.2023

Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 29 Budynki mieszkalne

Na podstawie zlecenia Krajowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Północnej Nadrenii-Westfalii prowadzone są od 1972 r. prace badawcze na temat szkód i…

23.02.2023

Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 30 Dopuszczalne stężenia

Jeśli więc w czasie robót zostaną zapewnione właściwe warunki zdrowotne, tj. nie zostaną przekroczone dopuszczalne stężenia szkodliwych dla zdrowia par…

23.02.2023

Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 31 Grzejniki elektryczne

W celu stworzenia takich warunków pracy należy: wyznaczyć strefy ochronne bezpieczeństwa pożarowego, szerokości co najmniej 20 m wokół miejsca robót,…

23.02.2023

Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 32 Rozpuszczalniki i ciekłe materiały

Wszystkie rozpuszczalniki i ciekłe materiały palne stosowane w robotach izolacyjnych (np. kleje rozpuszczalnikowe, utwardzacze i inne) należy przechowywać w specjalnych…

23.02.2023

Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 33 Okulary ochronne

Z materiałów izolacyjnych szczególne zagrożenie dla zdrowia pracowników stanowią żywice i kleje syntetyczne, roztwory asfaltowe i lepiki stosowane na zimno.…

23.02.2023

Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 34 Rozpuszczalniki organiczne

Rozpuszczalniki organiczne, żywice syntetyczne, utwardzacze oraz materiały smołowe przy zetknięciu ze skórą osób wrażliwych mogą powodować występowanie podrażnienia skóry, egzemy…

Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 41 Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 42 Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 43
Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 44
Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 45 Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 46 Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 47
Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Rozpuszczalniki organiczne zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami