Miesiąc: Czerwiec 2022

20.06.2022

Trocinobeton

Trocinobeton stosuje się do wykonywania warstw ocieplających w stropach i stropodachach oraz jako podkład pod posadzkę. Trocinobeton służy również do…

20.06.2022

Utrzymywanie betonu

Znacznie lepsze rezultaty można uzyskać zagęszczając beton wibratorem. Wibratory są to urządzenia mechaniczne, które wywołują drgania masy betonowej, wskutek czego…

20.06.2022

Gęste błoto

Wilgotną, podobną do mokrej ziemi. Ściskana w ręce nie rozpada się i nie rozpływa. Używa się jej do wyrobu elementów…

20.06.2022

Gęstość pozorna betonu

Zastosowanie. Zaprawy gipsowo-wapiennej używa się do murowania ścian z elementów gipsowych nie narażonych na działanie wilgoci oraz do wykonywania tynków…

20.06.2022

Zawiesina gliniana

Przygotowując zaprawę cementowo-wapienną najpierw miesza się odmierzoną część cementu z piaskiem, a następnie dodaje ciasta wapiennego rozrzedzonego wodą. Zastosowanie. Zaprawę…

20.06.2022

Zaprawa cementowa

Określenie. Zaprawa cementowa jest to mieszanina cementu (portlandzkiego 250 lub murarskiego), piasku i wody. Właściwości. Zaprawa cementowa odznacza się dużą…

20.06.2022

Zaprawa wapienna

Określenie. Zaprawa wapienna jest mieszaniną wapna, piasku i wody. Jako spoiwo wapienne można użyć ciasta wapiennego lub wapna suchogaszonego. Właściwości.…

20.06.2022

Przygotowanie zaprawy wapiennej

Ilość objętościową składników zaprawy najczęściej określa się stosunkiem dwóch liczb, np. 1:3. Nie jest to określenie dokładne, lecz w praktyce…

20.06.2022

Maksymalna zawartość siarki

W zależności od gęstości nasypowej w stanie zagęszczonym, glinoporyt frakcji 0-5 mm dzieli się na trzy klasy ciężarowe: 900, 1000…

20.06.2022

Grubość warstwy żużla

W praktyce najtańszym i najskuteczniejszym sposobem pozbycia się zanieczyszczeń jest składowanie żużla na wolnym powietrzu przez dłuższy czas. W tym…

20.06.2022

Świeży żużel

Na jakość pospółki ma również duży wpływ ilość zanieczyszczeń: im mniej jest drobnych pyłów, mniej ciał obcych, w postaci np.…

20.06.2022

Niewielkie zanieczyszczenia pylaste

Niewielkie zanieczyszczenia pylaste można usunąć przepłukując piasek wodą. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że jest to zabieg pracochłonny i wymagający…

20.06.2022

Cement biały

Cement biały w ciągu 90 dni od daty wysyłki z cementowni nie powinien wykazywać odchyleń od normy. Określenie. Kruszywem nazywa…

20.06.2022

Cement szybkotwardniejący

Cement szybkotwardniejący w początkowym okresie twardnienia wydziela duże ilości ciepła, znacznie więcej (2-3 razy) niż normalny cement portlandzki. Rozróżnia się…

20.06.2022

Pomieszczenie na magazyn

O ile jednak grudki na tyle stwardniały, że nie dają się łatwo rozgnieść w palcach, należy odsiać je przez sito.…

20.06.2022

Gips szpachlowy

Zastosowanie. Gips szpachlowy stosuje się do spoinowania, szpachlowania i wykonywania cienkich tynków gipsowych. Przechowywanie i transport. Warunki przechowywania i transportu…

20.06.2022

Gips budowlany szybkowiążący

Określenie. Gips budowlany szybkowiążący jest gipsem budowlanym o bardzo krótkim okresie wiązania. Zastosowanie. Gips szybkowiążący stosowany jest do produkcji prefabrykatów…

20.06.2022

Wapno hydrauliczne

Przechowywanie. Wapno przechowuje się w suchych, zabezpieczonych od wilgoci pomieszczeniach lub po zarobieniu wodą dołuje się podobnie jak wapno gaszone.…

20.06.2022

Wapno wolnogaszące

Wapno wolnogaszące należy zacząć gasić od wrzucenia do skrzyni rozdrobnionych brył wapna o wielkości pięści, tak aby skrzynia zapełniła się…

20.06.2022

Gęstość pozorna wapna niegaszonego

Określenie. Wapno jest powietrznym spoiwem mineralnym, które po rozrobieniu z wodą twardnieje na skutek zachodzących reakcji chemicznych. Określenie. Wapno niegaszone…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami