Miesiąc: Styczeń 2023

18.01.2023

Obszary chronione

Pomyślnie rozwijają się polityczne warunki kooperacji w zakresie ochrony środowiska, prowadzone intensywniej w kontaktach regionalnych przy pasywnej postawie „lądowych" centrów.…

18.01.2023

Ekologiczne zasoby

W wyniku tych procesów Polska, co najmniej do końca tego wieku, nie byłaby w stanie wykorzystać nowych jakościowo integracyjnych walorów…

18.01.2023

Błędne koło

Scenariusz „błędnego koła" (B) przewiduje następujący cykl zdarzeń: Malejąca zdolność rozwojowa gospodarki uniemożliwiałaby przedsięwzięcia jej restrukturalizacji, powodując ponowną destabilizację społeczno-gospodarczą…

18.01.2023

Infrastruktura techniczna

Pojezierze Mazurskie w wyniku podziału politycznego po II wojnie światowej zintegrowane zostało z systemem gospodarki lądowej Polski i oddzielone granicą…

18.01.2023

Społeczno-ekonomiczna strukturyzacja

Odnosząc pojęcie Europejskiego Regionu Bałtyckiego do rzeczywistego kształtu polskiej przestrzeni geograficznej i warunków jej przemian, można przyjąć, że przyrodniczą strukturę…

18.01.2023

Poziom integracji

Czwartym problemem dotyczącym europejskiej integracji przestrzennej jest północne odgałęzienie szlaku wodnego Ren-Elba-Warta-Wisła-Bug-Morze Czarne. Spina ono dwa duże europejskie porty rzeczne:…

18.01.2023

Struktura przekształceń integracyjnych

Tempo i struktura przekształceń integracyjnych zależeć jednak będą od powiązań gospodarczych z Unią Europejską. Istnienie dwóch systemów w obszarze ekonomicznym…

18.01.2023

Ruch graniczny

Obszar lądowo-morski graniczny z Niemcami, choć istnieje od 1945 roku, to jednak od czasu zjednoczenia Niemiec stał się jakościowo innym…

18.01.2023

Charakter i zasięg związków

Charakter i zasięg związków różnicuje obszar na: polskie zlewisko Bałtyku, wybrzeże (pas przymorski) i polską strefę ekonomiczną Bałtyku (program uprawnienia budowlane…

18.01.2023

Współpraca ekologiczna

Tezą wyjściową rozważań jest konstatacja nieistnienia obecnie regionu Europy Bałtyckiej. Jest to region w stanie tworzenia (in statu nascendi). Jakie…

18.01.2023

Rosnące deficyty ilościowe

Zakładając, że podstawowym, odwiecznym elementem integrującym obszar Bałtyku jest Morze Bałtyckie, a wyzwaniem rozwoju cywilizacyjnego jest droga prowadząca od rozwoju…

18.01.2023

Planowanie przestrzenne

Istota tej integracji leży nie w oświadczeniach polityków (w tym obszarze tradycyjnie bardzo powściągliwych), lecz w działaniach i przyjęciu modelu…

18.01.2023

Region Europa Bałtycka

Region Europa Bałtycka - jako spójny obszar powiązań administracyjnych, gospodarczych, kulturowych, infrastrukturalnych - nie istnieje. Istnieją natomiast przesłanki do kreowania…

18.01.2023

Dokument przedłożony

Możliwości ukształtowania nowej jakościowo sytuacji stworzyły dopiero inicjatywy integracyjne, zainspirowane konferencją premierów w Ronneby w 1990 roku przez państwa położone…

18.01.2023

Niewspółmierność efektów

Europa poszukuje regionalnych strategii kształtujących jedność państw : regionów swego kontynentu przy jednoczesnym zachowaniu ich odrębności : różnorodności. Jedną z…

18.01.2023

Kryterium trwałości

Kryterium trwałości nosi w sobie także etyczną powinność przyszłym pokoleniom spuścizny w stanie co najmniej nie gorszym od zastanego. Kryterium…

18.01.2023

Kryzys cywilizacji technicznej

Nie istnieje gotowa lista kryteriów ekorozwoju, nie jest też możliwe stworzenie takiej zamkniętej listy. Będzie ona zawsze otwarta ze względu…

18.01.2023

Ujęcie ekorozwoju

Nie sposób odmówić logiki takiej koncepcji, jednak jawią się wątpliwości: jak standaryzować minimum ekologiczne w okresie 30-letnim? (czynnik czasu nakazuje…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami