Miesiąc: Luty 2022

01.02.2022

Kryteria oceny

Zarejestrowanie zmian stanu technicznego w czasie prowadzonych obserwacji umożliwia ocenę przebiegu zużywania technicznego, a następnie określenie trwałości części składowych. Ocenie…

01.02.2022

Cykle remontowe

Badania mają więc umożliwić określenie kresu trwałości poszczególnych części oraz wielkości „progowych” zużycia technicznego wyznaczających cykle remontowe i ustalenie odpowiadających…

01.02.2022

Wkładki metalowe

Wkładki metalowe muszą być wmontowane w kanale zewnętrznym szczelnie przylegając do jego ścianek (luźne założenie wkładek jest niedopuszczalne). Fartuchy powinny…

01.02.2022

Kontrola wykonania złączy

Do uszczelniania złączy stosuje się kity trwale plastyczne handlowych nazwach Polkit i Olkit. Przed uszczelnieniem złącza obrzeża spoiny powinny być…

01.02.2022

Składniki betonów

Materiały używane do wykonywania złączy. Materiałami wypełniającymi w złączach są betony i zaprawy cementowe. Klasy betonów i marki zapraw podane…

01.02.2022

Kontrola dokładności montażu

Czynności kontrolne przy odbiorze. Badanie prefabrykatów obejmuje: Sprawdzenie zgodności podstawowych wymiarów (długość, szerokość, grubość i wymiary obrzeży) co najmniej trzech…

01.02.2022

Badanie stanu stolarki

Badanie stanu stolarki obejmuje sprawdzenie zgodności z projektem i kompletności zamontowanej w prefabrykatach stolarki okiennej, drzwiowej i balkonowej oraz sprawdzenie…

01.02.2022

Zniszczenia elementu

Przeprowadzający oceną musi wpisać w odpowiednią rubrykę karty informacyjnej liczbę, która wg jego odczucia jest wykładnikiem zniszczenia elementu. Przy obliczaniu…

01.02.2022

Ocena budynku

Ocenę przeprowadza się co najmniej raz w miesiącu. Ogólna ocena budynku jest średnią następujących elementów: elementy ścian zewnętrznych,elementy ścian wewnętrznych,elementy…

01.02.2022

Kontrola operacyjna jakości

Kontrola operacyjna jakości wykonania robót budowlano-montażowych obejmuje wykonawców robót i majstrów. Przeprowadza się ją zgodnie ze schematami operacyjnymi kontroli jakości…

01.02.2022

Kontrola pooperacyjna

Kontrola pooperacyjna jest częścią składową organizacji i technologii wykonywania operacji i procesów. Odbywa się ona wg uprzednio opracowanych schematów, dołączanych…

01.02.2022

Zagraniczne placówki

Na podstawie badań można określić rzeczywistą trwałość poszczególnych materiałów, elementów i detali w budynku. Poza tym istnieje potrzeba badania jakości…

01.02.2022

Deficyt materiałów

Deficyt materiałów i wyrobów budowlanych powoduje brak należytej troski u producentów o zachowanie wymaganej jakości ich produkcji. Jednocześnie nie wszystkie…

01.02.2022

Komisje odbioru

Dodatkowo informacje z dokonywanych kontroli powinny mieć decydujące znaczenie w procesie sterowania jakością w ujęciu kompleksowym, tj. na etapie projektowania,…

01.02.2022

Działalność załóg budowlanych

W celu uaktywnienia działalności załóg budowlanych w podnoszeniu jakości budownictwa należy położyć szczególny nacisk na: rozwój i stałe pogłębianie świadomości…

01.02.2022

Kryteria oceny

Mimo wyraźnego postępu w ostatnich latach, konieczna jest jednak w dziedzinie poprawy jakości większa niż dotychczas intensyfikacja działania o charakterze…

01.02.2022

Materiały i wyroby

Przewidziano również opracowanie programów szkolenia i dokształcania zapewniającego podniesienie kwalifikacji pracowników zatrudnionych w projektowaniu i wykonawstwie budowlanym. Ten program działania…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami