Miesiąc: Wrzesień 2022

22.09.2022

Rozpatrywanie usług

W celu lepszego wyjaśnienia omawianych współzależności, charakterystycznych dla obecnych warunków polskich, należałoby posłużyć się pewnymi porównaniami z dziedziny dotychczas występujących…

22.09.2022

Miasteczka feudalne

Jest to średnia statystyczna. Spotykamy w Polsce pewną ilość osiedli wiejskich znacznie przekraczających tę średnią. Mogą to być osiedla na…

22.09.2022

Obecny stan organizacji wiejskiej

Obecny stan organizacji wiejskiej sieci osadniczej oraz zabudowy wsi charakteryzują następujące dane: w Polsce istnieje obecnie - nie licząc drobnych…

21.09.2022

Rośliny strączkowe

Należy przypomnieć, że przyrost naturalny w Polsce na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia wahał się w granicach od 440 000 do 530…

21.09.2022

Wdrożenia włókien stalowych

Przez dodatek włóknisty rozumie się tu materiał o silnie wydłużonym kształcie. W praktyce są to składniki, których długość jest co…

21.09.2022

Węglan potasowy

Ponieważ CaCl2 jest higroskopijny, to beton zawierający go pozostanie na zawsze bardziej wilgotny, co może być jego wadą w konkretnych…

21.09.2022

Dodatek zarodników

W celu obniżenia korodującego działania chlorku wapniowego można także dodawać azotynu sodowego w ilości 50% masy chlorku, lecz trzeba się…

21.09.2022

Efektywne działanie opóźniające

Do typowych przypadków, w których stosowanie domieszek opóźniających wiązanie jest celowe, należą: eliminacja nieszczelności w przerwach roboczych,betonowanie w wysokiej temperaturze,potrzeba…

21.09.2022

Wodoszczelność betonu

Wodoszczelność betonu maleje z reguły przy zamianie cementu na popiół, natomiast zawsze podwyższa się, jeżeli zastosuje się popiół bez obniżania…

21.09.2022

Zawartość glinianu trójwapniowego

Beton napowietrzony uzyskuje równą, gładką i stosunkowo szczelną powierzchnię w styku z deskowaniem i często jest w tym celu wykorzystywany.…

21.09.2022

Obniżenie ilości wody zarobowej

Podczas mechanicznego mieszania składników betonu z Klutanem lub Klutanitem powstaje pewna niewielka ilość pęcherzyków powietrza i dlatego preparaty te określa…

21.09.2022

Uplastycznienie mieszanki betonowej

Oprócz domieszek stosowane są także domieszki zwane zimowymi, ze względu na stosowanie ich w okresie zimowym, przy czym rozróżnia się…

21.09.2022

Specjalne zabiegi

Przy betonowaniu wielkich masywów należy z góry zaprojektować szczegółowy sposób postępowania, który nie dopuściłby do powstania nadmiernego nagrzania betonu (program uprawnienia…

21.09.2022

Zakres pielęgnacji

W zakresie pielęgnacji pod względem cieplnym można wyróżnić: zachowanie stałej temperatury + 18°C ±2°C (odnosi się to do badań laboratoryjnych);zachowanie…

21.09.2022

Pomocnicze urządzenia

Wyróżnia się dwie zasadnicze grupy metod postępowania: I - wg której wypełnia się jamy między ziarnami kruszywa zaprawą już po…

21.09.2022

Napięcie powierzchniowe wody

Ze względu jednak na wymaganą przy procesie wypełniania formy ruchliwość mieszanki współczynnik W/C powinien wynosić 0,55-0,7 (program uprawnienia budowlane na komputer).…

21.09.2022

Idea próżniowania

Idea próżniowania, zwanego odwadnianiem, powstała stąd, że łatwiej układa się mieszankę betonową o konsystencji ciekłej, czyli zawierającą większą ilość wody,…

21.09.2022

Czas trwania wibracji

Za optymalny czas uznaje się moment, gdy na powierzchni betonu zaczyna wydzielać się mleczko cementowe. W tym też momencie należy…

21.09.2022

Ciężar ubijaków mechanicznych

Na placu stosowane są tylko następujące sposoby zagęszczania: dziobanie (1), ubijanie (2), wibrowanie (3), walcowanie (4) oraz próźniowanie (5) (program uprawnienia…

21.09.2022

Szybkość układania

Gdyby szybkość układania nie pozwoliła na zachowanie podanych warunków, wtedy należy rozpoczynać układanie warstwy nadległej przed zakończeniem warstwy podległej. Ten…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !