Miesiąc: Wrzesień 2022

22.09.2022

Rozwarcie nożyc

W latach powojennych poprzez rozwijanie przemysłu i usług stworzono możliwości odpływu znacznych rzesz ludności wiejskiej do miast, a także zmniejszono…

22.09.2022

Ludność miejska

Klasycznym przykładem może być Anglia, która w pierwszej kolejności przeżywała „rewolucję przemysłowy”: około 1900 r. już ponad ogółu ludności to…

22.09.2022

Stały i szybki postęp

Byłoby pożądane, aby wojewódzkie Biura Projektów Budownictwa Wiejskiego i powiatowe komórki BUA starały się kompletować dane statystyczne, przydatne dla celów…

22.09.2022

Usprawnienie gospodarki

W działalności gospodarczej państwowych gospodarstw rolnych również nastąpiły zasadnicze zmiany. O ile w 1956 r. PGR-y wykazały ok. 5 mld…

22.09.2022

Wzrost inwentarza żywego

Przenosząc wyżej omawianą metodę badań na schematyczny układ rzek i dorzeczy górskich według przyjętych jednostek fizjograficzno- gospodarczych, otrzymamy następujące wnioski…

22.09.2022

Zestawy urządzeń usługowych

Odnośnie do urządzeń usługowych na wsi trudno byłoby w ramach niniejszej wypowiedzi rozwinąć ten rozległy problem, stanowiący pochodną wyżej poruszonych…

22.09.2022

Wadliwa struktura osadnictwa

Skracając rozumowanie, łatwo stąd przejść do wniosku, że budownictwo czysto mieszkaniowe dla ludności pozarolniczej stanowi na bieżącym etapie problem szczególnie…

22.09.2022

Organizacja spółdzielni produkcyjnych

Organizacja spółdzielni produkcyjnych musi być zdaniem A. Bednara poprzedzona wyższym niż dzisiaj uprzemysłowieniem i rozwojem agrotechniki. Struktura gospodarstw w spółdzielniach…

22.09.2022

Wielkości gospodarstw wielkotowarowych

Założenia czeskie z tego samego okresu również uwzględniają wyraźne zróżnicowanie wielkości gospodarstw wielkotowarowych w zależności od kierunku produkcji. Wielkości te…

22.09.2022

Zróżnicowanie funkcjonalne

Te same uwagi można odnieść do zagadnienia usług na wsi. I tu również uchwycenie specyfiki rozwiązań w zawężeniu do terenów…

22.09.2022

Wieś samotnicza

Jak wspomniano, dodatkowym czynnikiem zagęszczenia strefy mieszkaniowej jest turystyka. Pobyty wypoczynkowe czasowe powodują potrzebę znacznego zwiększenia substancji mieszkaniowej oraz zakresu…

22.09.2022

Związanie sekcji mieszkalnej

W okresie ukształtowania cywilizacji w Europie wystąpiło uformowanie się typu mieszkania wolskiego, którego funkcja rozwijała się bardzo powoli lub nie…

22.09.2022

Stosunek substancji wytwórczej

Należy również podkreślić wzrastającą tendencję do lokalizowania ośrodka wytwórczego w centrum układu przestrzennego osiedla, szczególnie w uspołecznionych gospodarstwach wielkotowarowych. Próby…

22.09.2022

Formy osadnicze

Do czasu pełnego zrealizowania zamierzonych przeobrażeń wiejskiej sieci osadniczej istniejące gospodarstwa muszą pracować i pomnażać swoją produkcję, a istniejące formy…

22.09.2022

Nowa zabudowa osiedli

W celu spełnienia postulatu oszczędnego i racjonalnego wykorzystania terenów budowlanych na wsi, zapewniającego równocześnie warunki realności sieciowego uzbrojenia w przyszłości…

22.09.2022

Przyszłe ośrodki produkcyjne

Przy określaniu podstawowych wiejskich jednostek osadniczych w perspektywie, dla przeciętnych warunków występujących w naszym kraju, przyjmuje się orientacyjnie, że wielkość…

22.09.2022

Cele mieszkalne

Znaczna intensywność jest oczywiście dość trudna do osiągnięcia przy zabudowie siedlisk gospodarstw indywidualnych budynkami wolnostojącymi, zwłaszcza, gdy w skład działki…

22.09.2022

Warunki demograficzne

Napór nowych potrzeb społecznych, gospodarczych i kulturalnych w Polsce jest czynnikiem wpływającym na szybki rozwój usług i powstawanie nowych urządzeń…

22.09.2022

Głębokie przemiany

Przy rozpatrywaniu organizacji programowej i przestrzennej osiedli wiejskich zachodzi konieczność zajmowania się zazwyczaj w każdym powiecie osiedli różnego stopnia hierarchii…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !