Miesiąc: Październik 2022

12.10.2022

Próba manualna

Najczęściej stosowaną metodą kwalifikacji oznak jest metoda wizualna. Nie jest ona jednak dokładna, a błędem najważniejszym jest tu subiektywność ocen.…

12.10.2022

Metoda wizualna

Na ogólną ocenę stopnia zużycia elementu składają się oceny zużycia poszczególnych jego części funkcjonalnych. Z tych też względów należy dążyć…

12.10.2022

Przemieszczenia punktów stabilizowanych

Po trzech latach eksploatacji budynków z wielkopłytowych prefabrykatów keramzytobetonowych powstawały uszkodzenia, które polegały na występowaniu rys w partiach nadprożowych i…

12.10.2022

Przeciekanie dachów

Usterki, wady, a nawet awarie, z którymi spotykamy się w długiej historii budownictwa, są wynikiem kompleksowego działania szeregu czynników, jak:…

12.10.2022

Detale elementu składowego

Do grupy C zalicza się elementy o znacznie mniejszej trwałości niż elementy grupy A i B. Są to przede wszystkim…

12.10.2022

Zużycie techniczne całego budynku

Jeżeli wykonanie dodatkowych otworów wentylacyjnych w ściankach kolankowych napotka trudności realizacyjne, można również uzyskać pozytywne efekty przez zastosowanie dodatkowej wentylacji…

12.10.2022

Płyty trzcinowe

W stropodachach, w których ułożono płyty w sprzyjających warunkach atmosferycznych, stwierdzono prawidłowe zachowanie się ich w trakcie eksploatacji. Styropian. Styropian…

12.10.2022

Duży zestaw materiałów izolacyjnych

Wiemy już, że wiele budynków wzniesionych metodami uprzemysłowionymi wymagało bardzo pracochłonnych i kapitałochłonnych robót zabezpieczających, aby doprowadzić je do pełnej…

12.10.2022

Udział materiałów

Stąd wynika wniosek, że normy techniczne na gotowe wyroby, materiały budowlane, wielkość projektowanych mieszkań czy też dotyczące urbanistycznego zagospodarowania terenu…

12.10.2022

Sprawność techniczna

W efekcie przecież wszystkie budynki zrealizowane metodami uprzemysłowionymi są użytkowane do chwili obecnej, w pełni sprawne technicznie i ekspolatacyjnie, żaden…

12.10.2022

Elementy deskowań ścian

Słupy łączone podobnie jak w wersji pierwszej. Płyty stropowe łączone przez zespawanie na podporach zbrojenia i zalanie styków betonem. Ściany…

12.10.2022

Ściany podłużne

Ściany podłużne samonośne z wielkoblokowych elementów między- okiennych i średniowymiarowych bloków podokiennych grubości 35 cm ustawianych na prefabrykatach stropowo-nadprożowych. Złącza…

12.10.2022

Złącza poziome

Stolarka okienna i balkonowa mocowana była do prefabrykowanych ramek ościeży żelbetowych. Złącza pionowe ścian podłużnych i szczytowych mają konstrukcję identyczną.…

12.10.2022

Budownictwo tradycyjne

Stosowane w budownictwie w Polsce uprzemysłowione technologie budowania dzielą się na: tradycyjną, tradycyjną udoskonaloną, wielkoblokową, wielkopłytową, monolityczną, szkieletową z prefabrykowanych…

12.10.2022

Xylamit

Xylamit popularny ma ze wszystkich xylamitow najmniejsze stężenia alfachloronaftalenu; stosuje się go do zabezpieczania konstrukcji pracujących w pomieszczeniach o utrudnionej…

12.10.2022

Siarczan miedzi

Siarczan miedzi (CuS04 * 5H20) występuje w postaci dużych niebieskich kryształów dobrze rozpuszczalnych w wodzie; koroduje metale, ma słabe własności…

12.10.2022

Środki solowe

Wymagania, jakie stawia się wzorcowemu preparatowi impregnacyjnemu, są wysokie. Dotychczas nie znaleziono związku chemicznego. któryby miał przynajmniej najważniejsze cechy wzorcowego…

12.10.2022

Kąpiele gorące

Metoda osmotyczna różni się od metody pastowania tym, że stosuje się ją do nasycania świeżo ściętych i okorowanych dłużyc zrębach…

12.10.2022

Metody głębokiego nasycania

Dodatnią stroną tej metody jest całkowita gwarancja dokładnego zabezpieczania danego elementu, ujemną zaś konieczność posiadania urządzeń basenowych lub tp. Rozróżniamy…

12.10.2022

Metody dyfuzyjne

Do drugiej grupy metod zaliczamy: metody ciśnieniowe, jak metoda zastępowania soków cieczą grzybobójczą, metoda ciśnieniowo-próżniowa za pomocą sposobu nasycania na…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami