Miesiąc: Październik 2022

18.10.2022

Zakończenie kursu

Powtórny instruktaż dla pracowników fizycznych należy przeprowadzać na miejscu roboczym nie rzadziej niż po upływie 6 miesięcy. Instruowanie robotnika kończy…

18.10.2022

Kierownik budowy

Kierownik budowy analizuje możliwości zastosowania poszczególnych przedsięwzięć postępu technicznego do konkretnych zadań produkcyjnych (obiektów, asortymentów robót) i, opracowując plan, ustala…

18.10.2022

Źródła ciepła

W pierwszej kolejności określa się, jakie obiekty przewidziane są do ogrzania w celu stworzenia frontu dla robót wykończeniowych. Ustalenia te,…

18.10.2022

Oszczędności materiałów

Protokoły zdawczo-odbiorcze powinny być dla każdego obiektu kolejno numerowane i odpowiednio zaewidencjonowane. Jakość robót przyjętych w ramach odbioru międzyfazowego odnotowuje…

18.10.2022

Komórka projektowania organizacji

W przypadku powstawania w czasie realizacji istotnych zmian w stosunku do opracowanego harmonogramu, komórka projektowania organizacji robót generalnego wykonawcy aktualizuje…

18.10.2022

Zabezpieczenia terenu budowy

Generalny wykonawca kieruje i koordynuje wykonanie objętych umową obiektów i robót poza obiektem tak, aby oddać je w umówionych terminach,…

18.10.2022

Realizacja inwestycji

Jednocześnie z przekazaniem terenu budowy inwestor obowiązany jest dostarczyć przejmującemu plan znajdujących się na tym terenie urządzeń podziemnych i udzielić…

18.10.2022

Najpóźniejszy termin

Najpóźniejszy termin zaistnienia poszczególnych faktów uzyskuje się przez odjęcie od terminu faktu końcowego największej sumy czasów trwania czynności występujących między…

18.10.2022

Planowy przebieg budowy

Nowa metoda, zwana u nas metodą decydujących ciągów czynności (MDC), obejmująca grupę metod, których zastosowanie zostało zapoczątkowane przez praktyczne wykorzystanie…

18.10.2022

Wysokość stawki

Wysokość stawki umorzeniowej oblicza się w procentach w stosunku do wartości kosztorysowej wszystkich obiektów przewidzianych do wykonania na danym placu…

18.10.2022

Kompleksowa brygada

W celu utrzymania równomiernego stanu zatrudnienia na budowie i niedopuszczenia do przestojów brygad specjalistycznych wskazane jest ponadto przeszkolenie pracowników tak,…

18.10.2022

Zaokrąglenie liczby robotników

Zadanie polega na tym, aby opracować harmonogram pracy brygady kompleksowej przy wykonywaniu konstrukcji żelbetowej trzykondygnacjowego budynku (program uprawnienia budowlane na komputer).…

18.10.2022

Organizacja pracy na budowie

Wyznaczony przez kierownika budowy pracownik powinien w miarę postępu robót systematycznie nanosić na harmonogramy faktyczne zaawansowanie poszczególnych rodzajów robót za…

18.10.2022

Zajęcie zieleńców

W tym przypadku kierownik budowy (przedsiębiorstwo) obowiązany jest wystąpić do właściwej komórki prezydium rady narodowej (Zarząd Dróg i Mostów) o…

18.10.2022

Projekt zagospodarowania placu budowy

Bezpośredni i decydujący wpływ na zagospodarowanie placu budowy ma technologia wykonywania zasadniczych procesów produkcyjnych przy wznoszeniu obiektu oraz kolejność i…

18.10.2022

Projekty organizacji robót

Projekty organizacji robót, powinny zawierać w szczególności: projekty zagospodarowania placu budowy,szczegółowe zestawienie ilości robót,szczegółowe rozwiązania metod i systemów wykonywania robót…

18.10.2022

Wytyczne realizacji inwestycji

Zatwierdzone założenia stanowią podstawę do rozpoczęcia odpowiednich prac projektowych, a następnie do realizacji inwestycji. Na podstawie zatwierdzonych założeń i uzyskanej…

18.10.2022

Rozpoczęcie określonych robót

Wykonanie budowy składa się z wielu różnorodnych procesów roboczych, które następują po sobie w ściśle określonej kolejności, zależnej od konstrukcji…

18.10.2022

Rozbudowa przemysłu budowlanego

Wydaje się, że podjęcie decyzji o ustaleniu norm nieskoordynowanych między sobą pod względem wymiarowym, powodujących konieczność stosowania połowicznych rozwiązań zastępczych,…

18.10.2022

Projektowanie modularne

Pomijając pewną ilość przypadków, dostatecznie już zbadanych w praktyce i zwykle rozwiązywanych jednoznacznie, projektowanie modularne przyjmuje jako najogólniejszą zasadę powiązanie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami