Miesiąc: Październik 2022

18.10.2022

Skoordynowane wybory

Uderzająca jest natomiast sytuacja, jaka powstała obecnie w zakresie stosowania modułu podstawowego M. Mimo obowiązującej normy PN/B-02350, ustalającej wielkość modułu…

18.10.2022

Upadek architektury

Nie oznacza to, że stosowanie otwartych form prefabrykowanych, uporządkowanych w układzie modularnym, prowadzić będzie do upadku architektury spowodowanego utrudnieniem projektowania…

18.10.2022

Roboty kosmetyczne

W budownictwie tradycyjnym, po wzniesieniu obiektu w stanie surowym, można było w zależności od sposobu wykończenia elewacji osiągnąć dużą różnorodność…

18.10.2022

Elementy schodów

Podstawowym warunkiem dla rozwinięcia prefabrykacji na szeroką skalę jest daleko posunięta typizacja. W nowoczesnym budownictwie typizacja nie może być rozpatrywana…

18.10.2022

Cel budownictwa prefabrykowanego

Cel budownictwa prefabrykowanego, to jest uzyskanie oszczędności w zużyciu materiałów budowlanych oraz zmniejszenie ilości i usprawnienie robocizny przez zastąpienie czynności…

18.10.2022

Krawędzie elementów podstawowego wątku

Szczegóły budowlane wykonuje się bądź tradycyjnie, bądź też z prefabrykatów na podstawie wymiarów centymetrowych, umiejscowienie ich zaś następuje w poszczególnych…

17.10.2022

Płyta stropowa

Założono, że płyta stropowa szerokością swoją kryje złącza dwóch płyt ściennych usztywniając w ten sposób ustrój. Przygotowane do przebicia na…

17.10.2022

Rysunki robocze

Istotnym będzie przytoczyć, że pełne, bezbłędne zwymiarowanie przy użyciu podkładów modularnych sekcji, oraz innych im podobnych, wynosi ok. 30 minut…

17.10.2022

Uzyskanie wymiarów normalnych

Istotą postępu w budownictwie modularnym jest rezygnacja z dowolności wymiarów, występującej przy stosowaniu jednostki jednocentymetrowej, i narzucenie w imię korzyści…

17.10.2022

Linia siatki modularnej

Dlatego też zdecydowano się na zesunięcie osi bocznych ścian z linii siatki modularnej MO X MO, przy czym w celu…

17.10.2022

Trudności wykonawcze

W pasie poziomym górnym fragment la występują ścianki cienkie, sytuowane osiami na liniach siatki modularnej i wyznaczane przez jeden punkt…

17.10.2022

Rozbicie wszystkich części budowli

W ścianach grubszych dodatkowy np. moduł grubości dodaje się po jednej lub drugiej stronie „rdzenia” czteromodułowego co pokazano w zastosowaniu…

17.10.2022

Niemodularne grubości ścian

Te niemodularne grubości ścian przedstawione w dolnym pasie można traktować jako zastępcze, zamiast grubości modularnych. Jest to propozycja rozwiązania kompromisowego,…

17.10.2022

Optymalne efekty typizacyjne

Przykład powiązania z liniami podporządkowanymi siatce MO X MO otworu okiennego, posiadającego stosunkowo bogatą oprawę, oraz pasa kordonowego. Ciąg typowych…

17.10.2022

Sytuowanie ścian klatek schodowych

Dalszy podział przestrzeni uzyskuje się przez sytuowanie ścian działowych, wiążących się w miarę możności z liniami siatki MO X MO.…

17.10.2022

Siatka projektowa

Pierwszym zakresem objęte są zagadnienia wymiarowania podstawowej konstrukcji budynku, co do której uznajemy, że na osiągniętym dziś (1956 r.) stopniu…

17.10.2022

Całokształt zagadnień budownictwa

Rozumowanie powyższe należy uważać przede wszystkim za próbę metody podejścia do sprawy wyboru wielkości modularnych; szersza dyskusja na jej podstawie…

17.10.2022

Cyfry oznaczeń wymiarowych

W drugim pasie od góry, na liniach rozstawów siatki MO X MO (w tym przypadku MO = 50 cm), rozmieszczono…

17.10.2022

Rozstawy liniowe

Zarówno powyższe rozumowanie, jak i jego rezultat mogą być uważane za oparte na dość subiektywnym wyprowadzeniu kryteriów i przyjęciu dla…

17.10.2022

Wysiłek pamięciowy

Wysiłek pamięciowy potrzebny do operowania tymi liczbami nie jest na pewno większy od opanowania pamięciowego szeregu 13-27-41-55-69-83-97-111 … używanego powszechnie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami