Miesiąc: Kwiecień 2021

28.04.2021

Zatrudnienie wykwalifikowanego personelu

Zatrudnienie wykwalifikowanego personelu Zatrudnienie wykwalifikowanego personelu, względnie doskonalenie go w zakładzie pracy, przyczyni się również do podniesienia jakości robót. Inne…

28.04.2021

Oszczędna gospodarka materiałowa

Oszczędna gospodarka materiałowa Niezależnie od tego rozwój techniki powoduje polepszenie jakości produkcji, a tym samym wartości użytkowej wytwarzanego produktu, oraz…

28.04.2021

Rentowność budowy

Rentowność budowy W celu dokładnego przeprowadzenia kalkulacji wynikowej muszą być prawidłowo i przejrzyście zestawione: 1) kalkulacja wstępna, ułatwiająca porównanie; 2)…

28.04.2021

Kalkulacja ceny

Kalkulacja ceny Kalkulacja ceny odbywa się w oparciu o przeciętne normy zużycia materiałów, robocizny i sprzętu, z uwzględnieniem narzutu na…

28.04.2021

Koszty zmienne

Koszty zmienne Z ekonomicznego punktu widzenia koszty dzielimy na stałe i zmienne. Koszty zmienne są to takie koszty, które w…

27.04.2021

Przepracowane godziny

Przepracowane godziny Obok stanu zatrudnienia sprawozdawczość rejestruje jeszcze ilości godzin przepracowanych i nie przepracowanych przez robotników. Godziny te rozbija się…

27.04.2021

Krótkie odcinki czasu

Krótkie odcinki czasu Plany tygodniowo-dobowe powinny być opracowane bardzo szczegółowo i wnikliwie i obejmować wszystkie ogniwa organizacyjne. Podstawą planowania tygodniowo-dobowego…

27.04.2021

Plany budowy

Plany budowy W czasie między godz. 12 a 14 tegoż dnia poszczególni majstrowie uzgadniają z kierownictwem budowy plany, opracowane przy…

27.04.2021

Plan mechanizacji robót

Plan mechanizacji robót Wszystkie ilości wyżej podanych ładunków przewozów należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu masy przewozowej w danym miesiącu…

27.04.2021

Ilość robotników

Ilość robotników Potrzebną ilość roboczogodzin ogółem, z podziałem według zawodów, wypisujemy z poprzedniej tabeli. Zaplanowaną ilość roboczogodzin na poszczególne tygodnie…

26.04.2021

Ceny jednostkowe

Ceny jednostkowe W poprzednich rozdziałach wyjaśniliśmy zasady opracowywania planów produkcyjnych przez przedsiębiorstwa. Planowanie to nie jest jednak wystarczające, gdyż w…

26.04.2021

Koszty robocizny bezpośredniej

Koszty robocizny bezpośredniej Głównymi elementami obniżki kosztów jest współzawodnictwo brygad transportowych w zakresie sprawnego odbioru materiałów i w zakresie zmniejszenia…

26.04.2021

Plan transportu

Plan transportu Dla ustalenia zapotrzebowania na środki transportowe trzeba ustalić najpierw ciężar materiałów, które będą użyte do budowy, a następnie…

26.04.2021

Zagadnienie zapasów materiałowych

Zagadnienie zapasów materiałowych Często przedsiębiorstwo stosuje różne gatunki tych samych materiałów lub różne materiały zastępcze, co również wpływa na ich…

26.04.2021

Przekazywanie rysunków roboczych

Przekazywanie rysunków roboczych Normatywy nie mogą być stosowane w przypadkach specjalnie trudnych warunków hydrogeologicznych oraz do budynków wznoszonych na terenach…

24.04.2021

Cykle produkcyjne

Cykle produkcyjne Najlepszą miarą produkcyjnych zadań przedsiębiorstwa jest wyrażenie ich w jednostkach technicznych poszczególnych asortymentów robót, np. roboty murowe w…

24.04.2021

Stan surowy zamknięty

Stan surowy zamknięty Do stanu kontynuowanego zalicza się wszystkie roboty prowadzone w latach ubiegłych, bez względu na ich stopień zaawansowania,…

24.04.2021

Działalność pozaprodukcyjna

Działalność pozaprodukcyjna Każdy z podanych wyżej planów opracowuje w przedsiębiorstwie odpowiednia komórka funkcjonalna. Tak np. plan pracy transportu, plany dotyczące…

24.04.2021

Jednostki nadrzędne przedsiębiorstw

Jednostki nadrzędne przedsiębiorstw Jednostki nadrzędne przedsiębiorstw, dla ochrony interesów społecznych i zabezpieczenia prawidłowych proporcji wypływających z ustalonych w NPG bilansów…

24.04.2021

Produkcja cegły

Produkcja cegły NPG określa poziom wzrostu poszczególnych dziedzin gospodarki narodowej w stosunku do lat poprzednich, określając zarówno ilości wyprodukowanych jednostek…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !