Miesiąc: Październik 2022

28.10.2022

Wysokość wynagrodzenia

W przypadkach, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, generalny wykonawca obowiązany jest sprawdzić w ciągu 80 dni, a podwykonawca w ciągu…

28.10.2022

Generalny wykonawca

Generalny wykonawca obowiązany jest dostarczyć podwykonawcy projekt i kosztorysy zleconych mu robót w dwóch egzemplarzach nie później niż na 90…

28.10.2022

Pracownicy laboratorium

W dotychczasowej praktyce laboratoria istniejące przy przedsiębiorstwach budowlanych, względnie laboratoria połowę na większych budowach, zajmują się badaniem materiałów dostarczanych na…

28.10.2022

Program przygotowanej inwestycji

Budowę każdego obiektu wykonuje się na podstawie dokumentacji projektowej określającej sposób rozwiązania technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego danej inwestycji. Podstawę do…

28.10.2022

Wiązary dachowe

Przy betonowaniu oddzielnych elementów, np. sklepień, wiązarów dachowych, kolumn itp., próbki pobiera się w miarę możności dla poszczególnego elementu oddzielnie,…

28.10.2022

Systematyczne badanie kruszywa

Do przeprowadzenia badań pobiera się komisyjnie na budowie próbki odpowiednich materiałów w ilości określonej odpowiednimi instrukcjami i przesyła do laboratorium…

28.10.2022

Kierownik laboratorium

Do zakresu prac prowadzonych przez laboratorium wchodzą zagadnienia związane z technologią tworzyw i wytrzymałością konstrukcji. Jednym z podstawowych zadań laboratorium…

28.10.2022

Brygada racjonalizatorska

Robotniczo-inżynierska brygada racjonalizatorska jest to zespół pracowników reprezentujących różne specjalności (zawody dobiera się w zależności od zagadnienia! powołany do opracowania…

28.10.2022

Uzyskanie realnych efektów

Dla uczczenia świąt i szczególnych wydarzeń państwowych załogi budów podejmują zobowiązania, mające na celu uzyskanie realnych efektów dla gospodarki narodowej.…

28.10.2022

Elementy budowli

Przeprowadzona przez załogę kontrola zgodności postępu robót z harmonogramem nie może być ograniczona do odległych terminów końcowych oddawania obiektu lub…

28.10.2022

Dyspozytorski system zarządzania budową

Dyspozytor podlega bezpośrednio naczelnemu inżynierowi i wszystkie jego zarządzenia w ramach zatwierdzonych planów są obowiązujące dla całego personelu budów i…

28.10.2022

Przekroczenie granicznej wydajności

Po wprowadzeniu ewentualnych poprawek zostaje zatwierdzony plan tygodniowo-dobowy wykonawstwa oraz zaopatrzenia robót w środki produkcji. Tegoż dnia, między godziną 9…

28.10.2022

Realne opracowanie zadań

Dane te stanowią dla kierownika wytwórni podstawowe wytyczne, w oparciu o które przygotowuje on i organizuje produkcję na dany miesiąc.…

28.10.2022

Zapotrzebowanie środków transportowych

W ten sposób opracowane zapotrzebowanie środków transportowych dla każdego obiektu jest podstawą do zaplanowania pracy własnego parku samochodowego przedsiębiorstwa oraz…

28.10.2022

Wskaźniki narzutów

Wskaźniki narzutów na robociznę bezpośrednią obejmują: płace uzupełniające, tj. dopłaty dla brygadzistów, dodatki za utrudnienia i za pracę w warunkach…

28.10.2022

Okres zimowy

Pod sumą wartości robót wykonywanych siłami własnymi generalnego wykonawcy wpisuje się do planu kolejno poszczególnych podwykonawców i dla każdego z…

28.10.2022

Stosowane formularze

Stosowane formularze i wzory planów operatywnych są różne, zależnie od specyfiki danego przedsiębiorstwa. Różnice te jednak nie mają zasadniczego znaczenia.…

28.10.2022

Wykazanie stanu fakturowania robót

Przy przekazywaniu budowy należy dążyć do tego, aby końcowy termin działalności ustępującego kierownika budowy przypadał na ostatni dzień kwartału, i…

28.10.2022

Obróbka kamienia

Przed przystąpieniem do wykonywania niebezpiecznych robót rozbiórkowych należy opracować szczegółowy projekt organizacji robót, który uwzględniałby kolejność wykonywania rozbiórki w sposób…

28.10.2022

Odpisy kart wypadków

O każdym nieszczęśliwym wypadku, powodującym niezdolność do pracy osoby poszkodowanej co najmniej przez 1 dzień, nie licząc dnia wypadku, pracownik…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami