Miesiąc: Marzec 2021

27.03.2021

Uziarnienia ciągłe

Uziarnienia ciągłe Takimi uziarnieniami są wszystkie uziarnienia ciągłe, mieszczące się w krzywych granicznych. Również w dalszym ciągu znajdziemy krzywe uziarnieni…

26.03.2021

Uziarnienia nieciągłe

Uziarnienia nieciągłe Jeżeli posługujemy się przy projektowaniu betonu krzywymi granicznyn należy uziarnienie kruszywa zbliżyć więcej do górnej granicy dla betonu…

26.03.2021

Nowe uziarnienie

Nowe uziarnienie Otrzymane kruszywo U34 łączymy analogicznie ze żwirem U2. Po kilku próbach zmieszania, przy których za każdym razem określamy…

26.03.2021

Komponowanie kruszyw

Komponowanie kruszyw Komponowanie kruszyw z trzech i więcej składników jest nieodzowne w przypadku konieczności uzyskania bardzo wysokich wytrzymałości betonu (Rs…

26.03.2021

Gotowe kruszywo wielofrakcjowe

Gotowe kruszywo wielofrakcjowe Według autora taka metoda może mieć zastosowanie na placu budowy przy produkcji betonu Rw ^ 170 kG/cm2…

26.03.2021

Cechy betonu świeżego

Cechy betonu świeżego Cechy betonu świeżego i stwardniałego zależą w pierwszym rzędzie od ilości i składu zaprawy. Zaprawy musi być…

26.03.2021

Otulanie ziarn kruszywa

Otulanie ziarn kruszywa   Otulanie ziarn kruszywa grubego otuliną zmiennej grubości z zaprawy pociągało za sobą każdorazową zmianę stosunku ilości…

26.03.2021

Wody w betonie

Wody w betonie Jeśli ilość wody w betonie wzrośnie powyżej pewnej wartości, następuje naturalny spadek ścisłości. Trzeba tu jeszcze zaznaczyć,…

26.03.2021

Objętość ziarn grubszych

Objętość ziarn grubszych Wzrost ścisłości kruszywa w miarę wzrostu rozmiarów dodawanych ziarn. Jest to zupełnie zrozumiałe, gdyż jak już widzieliśmy,…

26.03.2021

Tarcie wewnętrzne

Tarcie wewnętrzne Przechodząc od gładkich kul do ziarn kruszywowych musimy uwzględnić sporą nieforemność ziarn oraz tarcie wewnętrzne. I te cechy…

26.03.2021

Dokładność rachunku

Dokładność rachunku Współczynniki mogą być używane również dla dowolnych sit i dla dowolnej skali X. Wtedy za pomocą zestawu sit…

26.03.2021

Reometr cylindryczny

Reometr cylindryczny Pomiaru naprężeń dokonuje się pośrednio poprzez pomiar momentu przenoszonego przez próbkę przy stałej prędkości odkształceń. Do pomiaru tego…

26.03.2021

Zmiany kształtu

Zmiany kształtu Zagadnieniami teoretycznymi urabialności i konsystencji betonu zaczęto w Polsce zajmować się w ostatnich latach. Między innymi J. Szwabowski…

26.03.2021

Prace badawcze

Prace badawcze Betony wykazywały bardzo dużą urabialność, co się przejawiało w łatwym zagęszczaniu oraz uzyskiwaniu dobrej ścisłości świeżej masy betonowej…

26.03.2021

Wytrzymałość zapraw

Wytrzymałość zapraw Wyniki związane z treścią rozdziałów 7-P12 będą przytaczane wraz z krótkimi komentarzami na końcu poszczególnych rozdziałów. Stanowią one…

26.03.2021

Skład betonu

Skład betonu Do tej ilości przeliczonej odpowiednio na 1 m3 betonu dodajemy ewentualną wilgoć na wydzielonym kamieniwie, ustalając ją przez…

26.03.2021

Poprawianie konsystencji

Poprawianie konsystencji Oprócz uziarnienia kruszywa, jakości cementu itp. na konsystencję oddziaływają jeszcze inne czynniki, w pierwszym rzędzie ciepłota samej wody…

26.03.2021

Usuwalna przegroda

Usuwalna przegroda W Rosji stosują obok aparatu Ve-Be aparat B. G. Skramtajewa, różniący się od aparatu Ve-Be głównie tym, że…

25.03.2021

Beton wilgotny

Beton wilgotny Beton wilgotny podobny jest z wyglądu do betonu suchego; zgnieciony w dłoni już się nie rozsypuje, lecz zbijając…

25.03.2021

Profilowane pręty zbrojenia

Profilowane pręty zbrojenia Do wycieków można też zaliczyć wodę gromadzącą się w postaci bąbli pod wielkimi ziarnami płaskimi, a nawet…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !