Miesiąc: Grudzień 2021

07.12.2021

Roztwór asfaltowy

Roztwór asfaltowy Po przebadaniu zarażenia przez wspomniane grzyby wszystkich gatunków pap stwierdzono, że: - papy zawierające chociażby nieznaczne ilości włókna…

07.12.2021

Masy impregnacyjne

Masy impregnacyjne Papy produkuje się z dwóch zasadniczych materiałów: tektury i masy impregnacyjnej. Masy impregnacyjne są to asfalty i paki…

07.12.2021

Smoły powęglowe

Smoły powęglowe Smoły powęglowe i paki posmołowe. Procesy parowania, utleniania i polimeryzacji zachodzą nieco intensywniej u smół i paków niż…

07.12.2021

Asfalty ponaftowe

Asfalty ponaftowe Przy odpowiednim stężeniu roztwory zasad i kwasów działają destrukcyjnie na materiały organiczne, które pęczniejąc wchłaniają agresywne roztwory. Pęczniejące…

07.12.2021

Okresowe nawilżanie

Okresowe nawilżanie Konstrukcje w warunkach okresowego nawilżania mogą być zabezpieczane powierzchniowo, a zabezpieczenie rozpuszczalnymi antyseptykami ma głównie charakter zabezpieczeń od…

07.12.2021

Roztwory soli

Roztwory soli Dla wyższych stężeń kwasu należy stosować powłoki ochronne, np. z mas plastycznych. Zaleca się nasycenie drewna siarką lub…

07.12.2021

Działanie kwasów na drewno

Działanie kwasów na drewno Drewno jest szczególnie odporne na działanie kwasów. O ile beton i żelazo ulegają znacznemu niszczeniu przy…

07.12.2021

Pary kwasów i zasad

Pary kwasów i zasad Pary kwasów i zasad przy niskiej wilgotności względnej powietrza w normalnej temperaturze mało wpływają na trwałość…

06.12.2021

Zagrzybienie płyt pochodzenia drzewnego

Zagrzybienie płyt pochodzenia drzewnego Chemiczne bowiem zabezpieczenia, jakkolwiek w wielu przypadkach konieczne i niezastąpione, są w stosowaniu do całości stosowanego…

06.12.2021

Gnicie drewna

Gnicie drewna Wpływ obniżonych temperatur. Obniżone temperatury wywierają niewielki wpływ na drewno suche. Natomiast mokre drewno zamrożone w temp. -…

06.12.2021

Zależność wilgotności drewna

Zależność wilgotności drewna Zależność wilgotności drewna od temperatury i wilgotności otaczającego powietrza może być określona wg wykresu Czulickiego. Zależność masy…

06.12.2021

Konstrukcja drewniana

Konstrukcja drewniana Wykonywanie konstrukcji bez uwzględnienia środków impregnacyjnych, bez obliczenia stateczności cieplnej i wilgociowej pomieszczeń oraz w ogóle bez uwzględnienia…

06.12.2021

Trwałość drewna na powietrzu

Trwałość drewna na powietrzu Znajomość drewna jako materiału budowlanego nie zawsze jest wystarczająca. Zdarzają się nadmiernie optymistyczne lub pesymistyczne poglądy…

06.12.2021

Płytki węglowe

Płytki węglowe Wyroby z topionego bazaltu można stosować jako wykładziny trudnościeralne podłóg, zsypów, rynien, kanałów itp., jak również w miejscach…

06.12.2021

Właściwości techniczne cegieł

Właściwości techniczne cegieł Właściwości techniczne cegieł określa norma PN-66/B-12008 „Cegły budowlane klinkierowe”. Według badań ITB cegły wykazały nasiąkliwość ok. 7%,…

06.12.2021

Płytki klinkierowe

Płytki klinkierowe Przed przystąpieniem do układania wykładziny na kicie chemoodpornym syntetycznym lub asfaltowym płytki przyborskie powinny być suche i odpylone,…

06.12.2021

Płytki terakotowe

Płytki terakotowe Płytki terakotowe są to wypalone do stopnia spieczenia nieszkliwione płytki ceramiczne z niskotopliwej gliny z domieszką lub bez…

06.12.2021

Płytki terakotowe

Płytki terakotowe Płytki terakotowe barwy czerwonej, zawierające większą ilość tlenku żelaza, są nieco mniej odporne. Roztwory zimne zasad, również bardzo…

06.12.2021

Kwasoodporność wyrobów ceramicznych

Kwasoodporność wyrobów ceramicznych Przy zamkniętych porach, nie połączonych ze sobą i z atmosferą, niszczące działanie roztworów agresywnych bywa znacznie słabsze…

06.12.2021

Substancje toksyczne

Substancje toksyczne Składniki kitu KDB-110 zawierają substancje toksyczne. Przy pracy z kitem należy przestrzegać przepisów bhp zawartych w „Instrukcji stosowania…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami