Miesiąc: Luty 2022

18.02.2022

Rozrzut błędu

Rozrzut błędu jest na ogół równomierny, spotyka się rozrzuty o wyraźnych kierunkach, odnoszące się do odchyłek 24 elementów. Kierunek rozrzutu…

18.02.2022

Osi słupów

Ponieważ system montażu za pomocą koparek jest szeroko stosowany w budownictwie, określimy wielkość i kierunek błędu popełnionego przy pionowaniu tych…

18.02.2022

Rzeczywiste środki stóp fundamentowych

Rzeczywiste środki stóp fundamentowych są oznaczone krzyżykami, natomiast teoretyczne środki stóp (będące również teoretycznymi środkami slupów i leżące na przecięciu…

18.02.2022

Zagęszczanie masy betonowej

Przy wyznaczaniu właściwych (teoretycznych) osi nie brano pod uwagę błędów lokalizacji, stwierdzono jednak przesunięcie układu osi jako całości o 77…

18.02.2022

Składanie błędów

Weryfikacja mająca na celu ustalenie klas dokładności montażu jest raczej czynnością badawczą, umożliwia ona jednak wprowadzenie koniecznych lub pożądanych poprawek…

18.02.2022

Błędy pomiarowe

Błędy pomiarowe przy montażu zależne są od bardzo wielu okoliczności. Jest niezmiernie trudno przewidzieć i określić wielkość wszystkich błędów, które…

18.02.2022

Warunki produkcji

W tablicach obwiedziono grubą linią pola wartości tolerancji otrzymywanych poza przeciętnymi warunkami wytwarzania. Pole powyżej podanych wartości tolerancji dotyczy wymagań…

18.02.2022

Tablice klas dokładności

Jeżeli nie ma zgodności, to na zasadzie tolerancji prawdopodobnej i przebiegu krzywej rozkładu określamy, jaki procent produkcji będzie wadliwy, gdyż…

18.02.2022

Tolerancja kształtu

Rozkłady tego samego wymiaru w różnych przekrojach tego samego elementu mogą mieć różne wartości odchylenia średniego i różne błędy trwałe.…

18.02.2022

Krzywe tolerancji

Krzywe tolerancji nie obejmują całego zakresu wymiarów wyprodukowanych prefabrykatów. Pomimo zgromadzenia znacznej liczby zaobserwowanych wymiarów, badania nie są pełne i…

18.02.2022

Matryce betonowe

Wadą matryc o bokach stałych jest trudność wyjmowania elementu z matrycy. Matryce o niektórych bokach wymiennych lub przestawnych. Matryce betonowe…

18.02.2022

Pomiary prefabrykatów

Pomiary prefabrykatów wykorzystane zostały do wykreślenia krzywych tolerancji wymiarów. Punkty wyobrażają tolerancję określonego wymiaru teoretycznego wyprodukowanej grupy prefabrykatów jednakowego kształtu…

18.02.2022

Znaczna wielkość wymiaru

Hipoteza nasza jest następująca: zmienna losowa ma lokalny rozkład normalny, jednak wymiar średni ulega przesunięciu z powodu odkształceń formy. Zmienność…

18.02.2022

Uzyskane wyniki

Prowadząc badania wymiarów bez analizy produkcji i porządkując wyniki w szeregi statystyczne, otrzymujemy z nich wykresy niepodobne do prawidłowego rozkładu…

18.02.2022

Położenie formy

W celu ustalenia zasad dla tolerancji wymiarów elementów będziemy posługiwali się średnią arytmetyczną pomiarów D (średnim wymiarem) i odchyleniem średnim…

18.02.2022

Badanie wielkiej liczby

Podajemy przykład obserwacji długości prefabrykatu o wielkości teoretycznej C = 2130 mm przy liczbie pomiarów n 107. Elementy były wyprodukowane…

18.02.2022

Rzut boczny słupa

Z płaszczyzny AA opuszczono pion, który ma wyznaczyć pionowe położenie słupa (program uprawnienia budowlane na komputer). Odchyłki w lewo i w…

18.02.2022

Tolerowanie wymiarów

Tolerowanie wymiarów na rysunkach budowlanych dokonuje się zależnie od warunków produkcji budowlanej, istniejących tolerancji wymiarów elementów oraz w zależności od…

18.02.2022

Budowa obiektów

Budowa obiektów tak zwymiarowanych jest niezmiernie uciążliwa, gdyż rysunek nie zawiera wielu wymiarów (podanych cienką linią) do obliczenia ilości robót…

18.02.2022

Wprowadzenie milimetra

Wymiarowanie innych konstrukcji budowlanych w cm spowodowane jest małą dokładnością wykonania i brakiem wymagań do utrzymania tej dokładności. Konstrukcje żelbetowe,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami