Miesiąc: Luty 2022

21.02.2022

Optymalny układ trzech wzdłużnie

W paragrafie podany był przebieg obliczenia dla przypadku, w którym, wg założenia, wzdłużnice zostały umieszczone w skrajnych punktach przekroju poprzecznego.…

21.02.2022

Jednakowe znaki

Jeżeli siła oddziela narożną część 4′ od reszty rdzenia (na rysunku siła P2), to siła we wzdłużnicy 4 zmieni swój…

21.02.2022

Mała siła linii

Na podstawie powyższego rozumowania można sformułować następującą regułę: nieskończenie małe przesunięcie ściskanej wzdłużnicy wywołuje siłę styczną o tym samym kierunku,…

21.02.2022

Jednostkowe ścinanie

Analogicznie do metody belkowej rozpatrujemy obecnie obciążenie działające na jednostkę długości powłoki dar = 1. Położenie wypadkowej obciążenia P decyduje…

21.02.2022

Punkty nieparzyste

Wzdłużnicę 1 należy umieścić w najniższym punkcie przekroju poprzecznego, zaś drugą wzdłużnicę rozciąganą 3 przyjmuje się o 20 cm w…

21.02.2022

Różne układy wzdłużnie

Należy uznać za niezbędne stałe kontrolowanie zmian wielkości sił we wzdłużnicach w zależności od ich położenia. Ponieważ czynniki, które zależą…

21.02.2022

Zasięg stref

Jeżeli natomiast różnią się one znacznie, należy w słabszej (pękającej) części powłoki zastosować podłużne zbrojenie na ścinanie, obliczone na różnicę…

21.02.2022

Układ kratownicy

Pręty ukośne najskuteczniej zapobiegają rysom, które mogą wystąpić na skutek ukośnych naprężeń rozciągających, i dlatego obowiązkowo muszą być stosowane w…

21.02.2022

Strefa ściskana

Zagadnienie zbrojenia na ścinanie stanowi trudny problem, którego właściwe rozwiązanie wymaga przeprowadzenia pewnej liczby doświadczeń. Jednak poprzez teoretyczne rozważania jak…

21.02.2022

Wzrost obciążenia

Należy zaznaczyć, że dla powłoki swobodnie podpartej NX(p ma zawsze kierunek od strefy rozciąganej do ściskanej (podobnie jak poprzednio jest…

21.02.2022

Siła ściskająca

Siła ściskająca Nx w strefie ściskanej 1 odpowiada równej co do wielkości normalnej sile rozciągającej N2i stanowiącej pewną część całej…

21.02.2022

Strefy ściskane

Istotna różnica między teorią sprężystości a teorią nośności granicznej polega na sposobie rozkładu siły Nx w przekroju poprzecznym. W metodzie…

21.02.2022

Równania równowagi

Analityczne obliczenie powłok o przekroju niekołowym jest niezmiernie skomplikowane, wobec czego należy w miarę możności posługiwać się innymi metodami. Jeżeli…

21.02.2022

Dokładniejsze wzory

Niżej podane rozważania opierają się na teorii zakłóceń w konstrukcjach dachowych. W celu całkowitego zbadania musimy również posłużyć się teorią…

21.02.2022

Siły poprzeczne

Niezależnie od sposobu rozmieszczenia żeber, wyprowadzenie związków istniejących między przemieszczeniami a naprężeniami oparte jest na następujących założeniach. Ustalenie dokładnych wartości…

21.02.2022

Obliczenia zakłóceń

Riisch  jako pierwszy podjął problem ustalenia praktycznego sposobu obliczenia zakłóceń, wyrażając Mv przez szereg potęgowy (p. Teoria ta jednak była…

21.02.2022

Powłoka o swobodnych brzegach

Współczynnik sprężystości betonu można wyprowadzić z ugięcia. Współczynniki sprężystości odpowiadające pierwszej części wykresu obciążeń i ugięć. Liczby skorygowane uwzględniają wpływ…

21.02.2022

Różniczkowe równanie powłoki

Przy metodzie analitycznej odkształcenia łuku powłoki uważa się zwykle za niewiadome, ponieważ wszystkie siły wewnętrzne można wyrazić w prosty sposób…

21.02.2022

Powłoki kołowe

Dominujący wpływ jasno obrazuje Liczby z kolumny 27 przedstawiają prawie dokładną zmienność (przebieg) pierwszej funkcji własnej (program uprawnienia budowlane na komputer).…

21.02.2022

System podstawowy

Przekrój poprzeczny jest dwukrotnie statycznie niewyznaczalny, przy czym jako wielkości statycznie niewyznaczalne występują: reakcja P ścian podłużnych i reakcja momentu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami