Miesiąc: Luty 2022

21.02.2022

Pionowe ugięcia

Obliczenie naprężeń w łuku powłoki jest analogiczne do obliczenia siły poprzecznej i momentu zginającego w belce, a odkształcenia łuku są…

21.02.2022

Obciążenie stałe

Obciążenie stałe q i dwa pierwsze wyrazy odpowiedniego szeregu Fouriera podane są u dołu. Obciążenie cos 3 x’ dzieli powłokę…

21.02.2022

Dokładność metody belkowej

Jednak stosowanie metody belkowej zależy, poza stosunkiem długości do szerokości, od wielu innych warunków. I tak, jeżeli np. powłoka posiada…

21.02.2022

Metoda belkowa

Metoda belkowa w zastosowaniu do powłok symetrycznie obciążonych. Finster-walder wysuwał możliwość oparcia obliczeń symetrycznie obciążonych powłok długich na założeniu liniowego…

21.02.2022

Pierwsze powłoki walcowe

Pierwsze powłoki walcowe w Niemczech. Nowoczesny rozwój konstrukcji powłokowych miał miejsce najpierw w Niemczech, a udział niemieckich inżynierów przy stworzeniu…

21.02.2022

Kątowe ugięcie

Warunki brzegowe drugorzędne dotyczą takich wielkości, jak w (przemieszczenie normalne), (kątowe ugięcie tworzącej, normalne do powłoki). (osiowy moment zginający) oraz…

21.02.2022

Siły poziome H

Dany przekrój poprzeczny w części, gdzie występują największe naprężenia, zastąpić lukiem kołowym o takim promieniu, który odpowiadałby możliwie najdokładniej tej…

21.02.2022

Zaburzenia styczne

Wreszcie parę uwag trzeba poświęcić sprawie warunków brzegowych, jakie założono wzdłuż tworzącej na krawędzi. W praktyce rzadko się spotyka rzeczywiście…

21.02.2022

Zaburzenia brzegowe

Tak jak poprzednio l, R i d oznaczają odpowiednio długość, promień i grubość powłoki. Nachylenie powierzchni powłoki jest cp, a…

21.02.2022

Siła rozciągająca N

Siła rozciągająca N będzie się rozprzestrzeniać w strefie o skończonej szerokości, ale to pozostaje bez większego znaczenia. Dlatego też całe…

21.02.2022

Odkształcenia błonowe

W konstrukcjach tego rodzaju całkowicie uzasadnione jest korzystanie z faktu, że obciążenie śniegiem zmniejsza się ku wezgłowiom, gdyż zmniejsza to…

19.02.2022

Powłoka zewnętrzna

Gdyby w obliczeniach powłoki zewnętrznej i przylegającej do niej powłoki wewnętrznej uwzględnić wszystkie niewiadome, obliczenia te skomplikowałyby się bardzo. Dlatego…

19.02.2022

Momenty obwodowe

Jeśli przekrój poprzeczny ma w wezgłowiach ograniczoną swobodę obrotu, wówczas jest on dwukrotnie statycznie niewyznaczalny. Dwiema niewiadomymi są pionowe reakcje…

19.02.2022

Wielkości niewiadome

Wielkości niewiadome można oczywiście dobierać za pomocą wielu innych sposobów poza wymienionymi tutaj. Najprostszy tok postępowania w obliczeniach musi być…

19.02.2022

Właściwa powłoka

W powłokach o pośrednich długościach rozkład sił normalnych nie jest zgodny z metodą belkową. Jednak jeśli podzielić przekrój poprzeczny na…

19.02.2022

Krótki opis postępowania

Przy obliczaniu konstrukcji statycznie nie- wyznaczalnej w przekroju poprzecznym, jako wielkości nadliczbowe przyjmuje się reakcje podpór. W ten sposób w…

19.02.2022

Rozkład sił podłużnych

Zginanie względem każdej z osi głównych może być tak samo rozpatrywane zginanie symetryczne. Ten sposób postępowania jest bezwzględnie najwłaściwszy, jeśli…

19.02.2022

Odkształcenie przekroju poprzecznego

Gdyby obciążenie zewnętrzne w każdym punkcie powłoki równało się dokładnie wielkości jednostkowych sił stycznych, nie powstałyby w ogóle żadne momenty…

19.02.2022

Działanie belkowe

Przy stosowaniu metody belkowej w związku z założeniami b) i c) trzeba określić jedynie następujące siły wewnętrzne: N.v, Nx<p, Nv,…

19.02.2022

Teoria błonowa

Jeśli chodzi o pracę powłoki rozpatrywanej jako całość, we wszystkich wyżej wspomnianych przypadkach jest raczej bez znaczenia, czy krawędzie są…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami