Miesiąc: Styczeń 2020

20.01.2020

Żużel pienisty

Żużel pienisty Żużel pienisty otrzymywany jest w bryłach o średnicy około 30 cm przez ostudzenie małą ilością wody strumienia płynnego…

20.01.2020

Krzemionka pokaolinowa

Krzemionka pokaolinowa Otrzymuje się ją jako produkt odpadkowy przy wyrobie z gliny kaolinowej, siarczanów glinowych, ałunów i chlorku glinowego (program…

20.01.2020

Domieszki hydrauliczne

Domieszki hydrauliczne Domieszki hydrauliczne są ciałami mineralnymi, które dodane w stanie sproszkowanym do zwykłego wapna nadają mu własności hydrauliczne, to…

20.01.2020

Istota procesu hydratacji

Istota procesu hydratacji Istota procesu hydratacji wyjaśnia cenną właściwość cementu glinowego, a mianowicie jego odporność chemiczną, która stanowi dalszą różnicę…

20.01.2020

Cementy szybkosprawne

Cementy szybkosprawne Ostatnio zostały wprowadzone na rynek budowlany cementy szybkosprawne marki 400 i 500 (program uprawnienia budowlane na komputer). Cementy…

20.01.2020

Higroskopijność cementu

Higroskopijność cementu Higroskopijność cementu, czyli sorpcja wilgoci z powietrza, znacznie się zmniejsza, dzięki czemu cement zachowuje swe właściwości nawet przy…

20.01.2020

Stałość objętości cementu

Stałość objętości cementu Cement powinien zachowywać stałość objętości po stwardnieniu (program uprawnienia budowlane na komputer). Według PN/B-30000 stałość objętości jest…

20.01.2020

Nieprzerwane narastanie wytrzymałości

Nieprzerwane narastanie wytrzymałości Nieprzerwane narastanie wytrzymałości może zachodzić tylko wtedy, jeżeli wyrób cementowy znajduje się w ciepłym i wilgotnym środowisku…

20.01.2020

Suchy sposób produkcji

Suchy sposób produkcji   Przy sposobie suchym surowce są mielone i dostarczane do pieców w postaci mączki zawierającej do ok.…

20.01.2020

Klinkier cementowy

Klinkier cementowy Klinkier cementowy wychodzi z pieca w postaci okrągłych ziarn o średnicy od 3 do 20 mm (program uprawnienia…

20.01.2020

Cement portlandzki

Cement portlandzki Cement portlandzki jest najważniejszym materiałem z grupy spoiw hydraulicznych, dlatego też jego wyrób i własności należy szerzej omówić…

20.01.2020

Cementy anhydrytowe

Cementy anhydrytowe   Cementy anhydrytowe — znane również pod nazwami cement Keena, cement marmurowy, biały cement angielski — uzyskuje się…

20.01.2020

Gips jastrychowy

Gips jastrychowy Gips jastrychowy (estrichgips) jest spoiwem powietrznym otrzymywanym przez wypalanie gipsu surowego w temperaturze 800-1000°C i zmielenie wypalonego produktu…

20.01.2020

Zastosowanie gipsu budowlanego

Zastosowanie gipsu budowlanego Wyroby z zaczynów i zapraw gipsowych oraz z gipsobetonów należy stosować w miejscach zabezpieczonych przed działaniem wody…

20.01.2020

Orientacyjne stosowanie opóźniaczy

Orientacyjne stosowanie opóźniaczy Opóźnienie początku wiązania zaczynu gipsowego do ok. 30 min osiąga się przez dodanie na 1 kg gipsu…

20.01.2020

Przechowywanie gipsu

Przechowywanie gipsu Gips magazynowany jest po wyprodukowaniu w zbiornikach (silosach), a następnie pakowany w worki (50 kg brutto) (program uprawnienia…

20.01.2020

Podgrzewanie gipsu półwodnego

Podgrzewanie gipsu półwodnego Przy podgrzewaniu gipsu półwodnego powyżej 107 do 200°C następuje dalsze pozbawienie wody (dehydratacja) i tworzenie się stopniowo…

20.01.2020

Twardnienie wapna hydraulicznego

Twardnienie wapna hydraulicznego Twardnienie obejmuje zjawiska twardnienia powietrznego i hydraulicznego. Pierwsze z nich polega na tym, że wodorotlenek wapniowy po…

20.01.2020

Wapno magnezjowe

Wapno magnezjowe Wapno magnezjowe uzyskiwane jest z wapieni dolomitowych; po wypaleniu zawiera ono prócz innych domieszek ponad 5 do 15%…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami