Miesiąc: Styczeń 2020

16.01.2020

Miękkie kamienie

Miękkie kamienie   W miękkich kamieniach przecinanie nawet grubych płyt do 20 cm może się odbywać na całej grubości od…

16.01.2020

Piasek stalowy

Piasek stalowy Po ukończeniu przecinania, zwłaszcza gdy do cięcia używany jest piasek stalowy, należy bardzo starannie wymyć płyty strumieniem wódy…

16.01.2020

Wydobywanie brył kamiennych

Wydobywanie brył kamiennych Jeden ze sposobów nadających się do skał miękkich i średniotwardych przedstawia się, jak następuje. Maszyna, którą nazwać…

16.01.2020

Odstrzał materiałów kamiennych

Odstrzał materiałów kamiennych W celu oderwania części skały od jej masywu za pomocą odstrzału umieszcza się materiał wybuchowy w przygotowanych…

16.01.2020

Materiały wybuchowe

Materiały wybuchowe Materiały rozsadzające, które zapalają się od zwykłego, dość ostrego płomienia, a wybuch następuje przez spalanie się ich w…

16.01.2020

Łupki bitumiczne

Łupki bitumiczne Łupki bitumiczne występują między warstwami różnych minerałów, jak piaskowce, wapienie, margle itp., w postaci wkładek bitumicznych, Łupki te…

16.01.2020

Topliwość iłów i glin

Topliwość iłów i glin Topliwość iłów i glin zależy od ich składu i od obecności domieszek ułatwiających stapianie się, tzw.…

16.01.2020

Iły i gliny

Iły i gliny Są one produktem wietrzenia skał zawierających przeważnie skalenie. Iły wg nomenklatury granulometrycznej gruntów zawierają więcej bardzo drobnych…

16.01.2020

Zlepieńce

Zlepieńce Są to okruchy różnych skał, większych i mniejszych, zaokrąglone lub z ostrymi krawędziami, złączone rozmaitymi lepiszczami (uprawnienia budowlane). Zlepieńce…

16.01.2020

Produkty zwietrzenia skał

Produkty zwietrzenia skał Piaski są w pojęciu petrografii produktami zwietrzenia skał rozdrobnionych na ziarna poszczególnych minerałów (uprawnienia budowlane). W zależności…

16.01.2020

Głazy narzutowe

Głazy narzutowe Głazy narzutowe występują nieco na północ od linii Wrocław—Kielce— Lublin — na całym obszarze aż do morza (uprawnienia…

16.01.2020

Gips, alabaster, anhydryt

Gips, alabaster, anhydryt Są to skały o budowie krystaliczno-ziarnistej albo zbitej, rzadziej włóknistej, koloru najczęściej szarożółtego, czerwonego lub brunatnego (uprawnienia…

16.01.2020

Marmury pospolite

Marmury pospolite Marmury pospolite są to odmiany wapieni kambryjskich, dewońskich, węglowych, jurajskich; nadają się one do polerowania (uprawnienia budowlane). Barwa…

16.01.2020

Kreda jako osad

Kreda jako osad Kreda powstała jako osad na dnie jezior składa się z wapiennych płytek i kulek oraz wapiennych skorup…

16.01.2020

Wapienie kambryjskie i sylurskie

Wapienie kambryjskie i sylurskie Wapienie kambryjskie i sylurskie są to wapienie bardzo stare, nie zawierają skamieniałości. Mają budowę jednolitą i…

16.01.2020

Wapienie

Wapienie Wapienie bezpośrednio po wydobyciu z kamieniołomu zawierają stosunkowo dużo wody i pewną ilość rozpuszczalnego kwaśnego węglanu wapnia Ca(HC03)2 (uprawnienia…

15.01.2020

Wapienie pospolite

Wapienie pospolite Wapień jest skałą składającą się głównie z kalcytu (CaC03) (uprawnienia budowlane). W przyrodzie wapienie rzadko występują jako czyste…

15.01.2020

Melafiry

Melafiry W skład melafirów wchodzą plagioklaz, augit, oliwin i szkliwo. Mają one budowę jednorodną nieraz z licznymi porami, barwę zaś…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami