Miesiąc: Styczeń 2020

16.01.2020

Melafiry zdjęcie nr 15 Miękkie kamienie

Miękkie kamienie   W miękkich kamieniach przecinanie nawet grubych płyt do 20 cm może się odbywać na całej grubości od…

16.01.2020

Melafiry zdjęcie nr 16 Piasek stalowy

Piasek stalowy Po ukończeniu przecinania, zwłaszcza gdy do cięcia używany jest piasek stalowy, należy bardzo starannie wymyć płyty strumieniem wódy…

16.01.2020

Melafiry zdjęcie nr 17 Wydobywanie brył kamiennych

Wydobywanie brył kamiennych Jeden ze sposobów nadających się do skał miękkich i średniotwardych przedstawia się, jak następuje. Maszyna, którą nazwać…

16.01.2020

Melafiry zdjęcie nr 20 Odstrzał materiałów kamiennych

Odstrzał materiałów kamiennych W celu oderwania części skały od jej masywu za pomocą odstrzału umieszcza się materiał wybuchowy w przygotowanych…

16.01.2020

Melafiry zdjęcie nr 21 Materiały wybuchowe

Materiały wybuchowe Materiały rozsadzające, które zapalają się od zwykłego, dość ostrego płomienia, a wybuch następuje przez spalanie się ich w…

16.01.2020

Melafiry zdjęcie nr 22 Łupki bitumiczne

Łupki bitumiczne Łupki bitumiczne występują między warstwami różnych minerałów, jak piaskowce, wapienie, margle itp., w postaci wkładek bitumicznych, Łupki te…

16.01.2020

Melafiry zdjęcie nr 23 Topliwość iłów i glin

Topliwość iłów i glin Topliwość iłów i glin zależy od ich składu i od obecności domieszek ułatwiających stapianie się, tzw.…

16.01.2020

Melafiry zdjęcie nr 24 Iły i gliny

Iły i gliny Są one produktem wietrzenia skał zawierających przeważnie skalenie. Iły wg nomenklatury granulometrycznej gruntów zawierają więcej bardzo drobnych…

16.01.2020

Melafiry zdjęcie nr 25 Zlepieńce

Zlepieńce Są to okruchy różnych skał, większych i mniejszych, zaokrąglone lub z ostrymi krawędziami, złączone rozmaitymi lepiszczami (uprawnienia budowlane). Zlepieńce…

16.01.2020

Melafiry zdjęcie nr 26 Produkty zwietrzenia skał

Produkty zwietrzenia skał Piaski są w pojęciu petrografii produktami zwietrzenia skał rozdrobnionych na ziarna poszczególnych minerałów (uprawnienia budowlane). W zależności…

16.01.2020

Melafiry zdjęcie nr 27 Głazy narzutowe

Głazy narzutowe Głazy narzutowe występują nieco na północ od linii Wrocław—Kielce— Lublin — na całym obszarze aż do morza (uprawnienia…

16.01.2020

Melafiry zdjęcie nr 28 Gips, alabaster, anhydryt

Gips, alabaster, anhydryt Są to skały o budowie krystaliczno-ziarnistej albo zbitej, rzadziej włóknistej, koloru najczęściej szarożółtego, czerwonego lub brunatnego (uprawnienia…

16.01.2020

Melafiry zdjęcie nr 29 Marmury pospolite

Marmury pospolite Marmury pospolite są to odmiany wapieni kambryjskich, dewońskich, węglowych, jurajskich; nadają się one do polerowania (uprawnienia budowlane). Barwa…

16.01.2020

Melafiry zdjęcie nr 30 Kreda jako osad

Kreda jako osad Kreda powstała jako osad na dnie jezior składa się z wapiennych płytek i kulek oraz wapiennych skorup…

16.01.2020

Melafiry zdjęcie nr 31 Wapienie kambryjskie i sylurskie

Wapienie kambryjskie i sylurskie Wapienie kambryjskie i sylurskie są to wapienie bardzo stare, nie zawierają skamieniałości. Mają budowę jednolitą i…

16.01.2020

Melafiry zdjęcie nr 32 Wapienie

Wapienie Wapienie bezpośrednio po wydobyciu z kamieniołomu zawierają stosunkowo dużo wody i pewną ilość rozpuszczalnego kwaśnego węglanu wapnia Ca(HC03)2 (uprawnienia…

15.01.2020

Melafiry zdjęcie nr 33 Wapienie pospolite

Wapienie pospolite Wapień jest skałą składającą się głównie z kalcytu (CaC03) (uprawnienia budowlane). W przyrodzie wapienie rzadko występują jako czyste…

15.01.2020

Melafiry zdjęcie nr 34 Melafiry

Melafiry W skład melafirów wchodzą plagioklaz, augit, oliwin i szkliwo. Mają one budowę jednorodną nieraz z licznymi porami, barwę zaś…

Melafiry zdjęcie nr 41 Melafiry zdjęcie nr 42 Melafiry zdjęcie nr 43
Melafiry zdjęcie nr 44
Melafiry zdjęcie nr 45 Melafiry zdjęcie nr 46 Melafiry zdjęcie nr 47
Melafiry zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Melafiry zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Melafiry zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami