Miesiąc: Sierpień 2021

27.08.2021

Powietrze z autoklawu

Powietrze z autoklawu Powietrze z autoklawu należy usunąć w stopniu maksymalnym. W praktyce dokonuje się tej operacji wypompowując powietrze do…

24.08.2021

Krajalnica

Krajalnica W Polsce napotykamy w tej dziedzinie na pewne trudności, chociaż już wyraźnie zarysowuje się kierunek prawidłowego rozwiązania tego węzła…

24.08.2021

Okres dojrzewania wyrobu

Okres dojrzewania wyrobu Wszystkie z wymienionych procesów wzajemnie zazębiają się i tworzą całe kompleksy wpływających na siebie fizyko-chemicznych skutków (program…

24.08.2021

Narastanie szkieletu kryształów

Narastanie szkieletu kryształów Jak wiadomo, cementy mogą być reaktywowane po stwardnieniu przez ich rozdrobnienie. Uprzednio stwardniała pasta cementowa dodana po…

24.08.2021

Konstrukcja silosów

Konstrukcja silosów Konstrukcja silosów powinna być wysmukła i może być niezadaszona. Silosy powinny być wyposażone w pneumatyczne urządzenia załadowcze, automatyczne…

24.08.2021

Wyrośnięcie masy

Wyrośnięcie masy Wyrośnięcie masy uzyskuje się przez dodatek wapna palonego dozowanego w ostatnim momencie mieszania zarobu, przez co gaz zawarty…

24.08.2021

Działanie agresywne

Działanie agresywne Podwyższenie wytrzymałości chemicznej betonu przez dodatek trasu nie jest spowodowane nierozpuszczalnością wytwarzanych uwodnionych krzemianów wapnia, związki te bowiem…

24.08.2021

Dotychczasowe ustalenia normowe

Dotychczasowe ustalenia normowe Dotychczasowe ustalenia normowe dla cementów używanych do produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego powinny być rozszerzone i uzupełnione. Cement…

24.08.2021

Inne kruszywa naturalne

Inne kruszywa naturalne O ile piaski kopalniane i rzeczne spełniają opisane wyżej wymagania normowe i nie będą budziły większych wątpliwości,…

24.08.2021

Beton komórkowy

Beton komórkowy Piasek stosowany do produkcji betonów komórkowych powinien wykazywać zdolność tworzenia ze spoiwem trwałych krzemianów, tzn. powinien składać się…

24.08.2021

Składniki spoiwa

Składniki spoiwa W betonach komórkowych proces ten poprzez stadia różnego typu silikatów następuje znacznie szybciej i w efekcie osiąga się…

24.08.2021

Efekt rozpuszczania krzemionki

Efekt rozpuszczania krzemionki Nasuwa się wniosek, że w miarę przedłużania autoklawizacji i podwyższania jej parametrów oraz zmniejszania stosunku CaO :…

24.08.2021

Przenikanie wody

Przenikanie wody Wahania te tłumaczą się tym, że tworzenie się błonek wodo-mikro- krystalicznych utrudnia przenikanie wody do dalszych warstw spoiwa.…

24.08.2021

Zagadnienie hydratacji cementu

Zagadnienie hydratacji cementu Zagadnienie hydratacji cementu należy do bardzo skomplikowanych procesów i istnieje na ten temat dużo odmiennych poglądów. Ostatnio…

24.08.2021

Przejściowe zbiorniki szlamu

Przejściowe zbiorniki szlamu Przejściowe zbiorniki szlamu (ok. 10 m3 każdy) należy usytuować nad dozownikami szlamu, tak by z dozowników można…

24.08.2021

Ciąg technologiczny

Ciąg technologiczny Rozwiązanie według tej koncepcji pozwala na zunifikowanie nie tylko ciągu technologicznego, ale również na zunifikowanie maszyn i urządzeń…

24.08.2021

Warunki obróbki surowców

Warunki obróbki surowców Opierając się na tych przesłankach należało praktycznie stworzyć następujące warunki obróbki surowców: - uaktywnić fizycznie Si02 przez…

24.08.2021

Kruszywo krzemionkowe rozdrabniane

Kruszywo krzemionkowe rozdrabniane Dla lepszego wyjaśnienia podanych zabiegów technologicznych i zjawisk fizyko-chemicznych, zachodzących między spoiwem i kruszywem, omówione zostaną kolejne…

24.08.2021

Szlam piaskowo-żużlowy

Szlam piaskowo-żużlowy Żużel, bądź wapno, cement i piasek w odpowiednich proporcjach są dozowane do młyna rurowego, w którym następuje wspólne…

24.08.2021

Gips surowy

Gips surowy Z dozownika mieszanka jest kierowana do mieszarki. Następnie odważa się gips surowy na wadze automatycznej i dozuje bezpośrednio…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami