Miesiąc: Czerwiec 2021

22.06.2021

Skurcz i pęcznienie cementów

Skurcz i pęcznienie cementów Wskaźnik odporności na zamrażanie próbek, wyrażony wytrzymałością na ściskanie, po 100 cyklach zamrażania i rozmrażania jest…

22.06.2021

Odporność cementów na działanie siarczanów

Odporność cementów na działanie siarczanów Powstawanie dużej ilości uwodnionych krzemianów w badanych cementach zapewnia jednak większą wytrzymałość próbek w późniejszych…

22.06.2021

Charakter rozszczepienia

Charakter rozszczepienia Dla cementów o różnym składzie mineralnym najbardziej charakterystyczny jest odcinek widma w podczerwieni w zakresie liczb falowych 700-M200…

22.06.2021

Efekt endotermiczny

Efekt endotermiczny Jednakże wielkość efektu może charakteryzować zawartość wodorotlenku wapniowego w stwardniałym zaczynie cementowym. Należy podkreślić prawidłowy wzrost udziału wodorotlenku…

22.06.2021

Analiza termiczna

Analiza termiczna Po określonym czasie (3, 7 i 28 dni, 3 i 6 miesięcy, 1 rok i 2 lata) próbki…

22.06.2021

Czasy wiązania

Czasy wiązania Wyniki badań cementów uzyskanych z powyższych klinkierów, przeprowadzonych wg GOST 310-60 (oprócz wytrzymałości). Normalna konsystencja zaczynu cementowego. Badane…

22.06.2021

Mieszaniny surowcowe

Mieszaniny surowcowe Zawartość tlenku sodowego w krzemianach (przy mniej więcej jednakowej ogólnej jego zawartości w klinkierze) jest tym większa, im…

22.06.2021

Badania cementów

Badania cementów Autorzy określili zawartość wolnego tlenku magnezowego metodą N.A. Toropowa i P.D. Kacenelenbogena. Ustalono, że w klinkierze z zestawu…

22.06.2021

Krystalizacja minerałów

Krystalizacja minerałów Krystalizacja minerałów w próbkach trzech serii okazała się dobra, rozmieszczenie kryształów - równomierne, choć zaobserwowano strefowe skupienia alitu…

22.06.2021

Podwyższenie temperatury

Podwyższenie temperatury Podwyższenie temperatury aż do pojawienia się fazy ciekłej nie przyspiesza przebiegu procesu. Przeciwnie, proces wiązania wapna odbywa się…

22.06.2021

Ilość węglanu wapniowego

Ilość węglanu wapniowego Ponieważ ilość węglanu wapniowego zmniejsza się, wzrost intensywności linii belitu należy przypisać powstawaniu nowej fazy. Przy dalszym…

22.06.2021

Wysokość piku endotermicznego

Wysokość piku endotermicznego Wysokość piku endotermicznego na krzywych DTA zmniejsza się odpowiednio do wartości modułu nasycenia My dla zestawów wszystkich…

22.06.2021

Lepkość fazy ciekłej

Lepkość fazy ciekłej W pracy [3] ustalono, że lepkość fazy ciekłej jest uzależniona od modułu glinowego i znacznie wzrasta przy…

22.06.2021

Wpływ substancji

Wpływ substancji Wpływ substancji powierzchniowo czynnych na przebieg procesu rozdrabniania mieszaniny surowcowej. Jako intensyfikatory przemiału mieszaniny wapienno-bazaltowej stosuje się obecnie…

22.06.2021

Proces przemiału bazaltu

Proces przemiału bazaltu Proces przemiału bazaltu i mieszanin surowcowych z jego dodatkiem. Wpływ substancjr powierzchniowo czynnych na przebieg procesu rozdrabniania…

21.06.2021

Zwiększenie wartości modułu nasycenia

Zwiększenie wartości modułu nasycenia Stosowanie bazaltu jako składnika surowcowego prowadzi do obniżenia wartości modułów krzemowego i glinowego (program uprawnienia budowlane…

21.06.2021

Mieszaniny surowcowe

Mieszaniny surowcowe Na podstawie przeprowadzonych badań można było wyciągnąć następujące wnioski (program uprawnienia budowlane na komputer). Zastosowanie czerwonego szlamu jako…

21.06.2021

Ciepło twardnienia cementów

Ciepło twardnienia cementów Cement z zestawu 3 wykazał dużą odporność na agresję magnezowo-siarczanową. Współczynnik odporności cementu na tę agresję przewyższał…

21.06.2021

Obecność żelu

Obecność żelu Obecność żelu potwierdzają przegięcia na krzywych DTA w punktach odpowiadających maksimum egzotermicznych procesów przemian polimorficznych tlenku żelazowego przy…

21.06.2021

Fizyczne właściwości cementów

Fizyczne właściwości cementów Pomimo zawartości S03 w klinkierze w ilości wystarczającej do całkowitego związania alkaliów, wchodzą one nie tylko w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !