Miesiąc: Czerwiec 2021

21.06.2021

Rozmieszczenie alkaliów

Rozmieszczenie alkaliów Rozmieszczenie alkaliów w fazach klinkierowych. Wielu autorów wykazuje w swych pracach, że przy obecności S03 w klinkierze, w…

21.06.2021

Wypalanie i przemiał klinkierów

Wypalanie i przemiał klinkierów W związku z powyższym obliczenia przeprowadzono przy założeniu wartości modułu nasycenia i modułu krzemowego. Jako dodatek…

21.06.2021

Temperatura klinkieryzacji

Temperatura klinkieryzacji Na ogół, pomimo że w temperaturze ok. 1000°C zawartość związanego wapna jest większa w zestawach serii II, całkowite…

21.06.2021

Wolne wapno

Wolne wapno Ilość wolnego wapna w spiekach oznaczano na podstawie próbek pobieranych co 100°C przy temperaturze prażenia 500-i-900oC oraz próbek…

21.06.2021

Mniejsza intensywność piku

Mniejsza intensywność piku Mniejsza intensywność piku jest wywołana prawdopodobnie tym, że wydzielający się w procesie dysocjacji tlenek wapniowy zostaje tu…

21.06.2021

Zwiększenie ilości dodatku

Na temategzaminu Przy zwiększeniu ilości dodatku do 0,25% efekt upłynnienia zmniejsza się, a po wprowadzeniu 0,30% ługu posiarczynowego naprężenie odpowiadające…

21.06.2021

Wilgotność zastosowanej zawiesiny

Wilgotność zastosowanej zawiesiny Korzystne było zatem ustalenie wpływu czerwonego szlamu - jako składnika o dużej dyspersji - na Teologiczne właściwości…

21.06.2021

Składnik surowcowy

Składnik surowcowy Badania przeprowadzono na dwóch seriach zestawów: zestawy serii I, zawierające jako składnik surowcowy czerwony szlam, i porównawcze zestawy…

21.06.2021

Zjawisko płynięcia plastycznego

Zjawisko płynięcia plastycznego Wysoki stopień zdyspergowania ziarn szlamu sprzyja jego skłonności do agregacji. Wpływ tego czynnika z czasem przeważa, w…

21.06.2021

Prędkość przyłączania wolnego wapna

Prędkość przyłączania wolnego wapna Prędkość przyłączania wolnego wapna przez minerały ilaste w niskiej temperaturze jest określana prędkością rozpadu związków na…

21.06.2021

Produkcja tlenku glinowego

Produkcja tlenku glinowego Przy produkcji tlenku glinowego z boksytów uzyskuje się jako produkt odpadowy tzw. czerwony szlam, który ma wiele…

21.06.2021

Lina dwuzwita

Lina dwuzwita Lina dwuzwita - lina stalowa dwuskrętna lina dystansowa - lina włókienna o długości kilkunastu metrów, używana przez nurków…

21.06.2021

Lignina

Lignina lignina - aromatyczna substancja wielkocząsteczkowa o nieznanej budowie, składnik tkanek roślinnych, szczególnie drewna; lekki proszek nierozpuszczalny w wodzie; 1.…

21.06.2021

Licznik rozkazów

Licznik rozkazów Licznik rozkazów, rejestr L - inf. licznik służący do tworzenia i przechowywania adresu komórki pamięci, w którym znajduje…

21.06.2021

Licznik całkujący

Licznik całkujący Licznik całkujący -»licznik prądowy licznik cieczowy - licznik gazowy przeznaczony do pomiaru aktywności cieczy licznik ciepła - przyrząd…

21.06.2021

Liczba wodorotlenowa

Liczba wodorotlenowa Liczba wodorotlenowa - liczba acetylowa liczba Wolfa - liczba plam słonecznych wyznaczona wg wzoru: W = k(n +…

21.06.2021

Lekka woda

Lekka woda Lekka woda - środek gaśniczy, wodny roztwór substancji pianotwórczych zawierających związki lluorowęglowe lelingit, glaukopiryt - minerał, dwuarsenek żelaza,…

21.06.2021

Legalizacja narzędzia pomiarowego

Legalizacja narzędzia pomiarowego Legalizacja narzędzia pomiarowego - ogół czynności urzędowych mających na celu stwierdzenie zgodności narzędzia pomiarowego z wymaganiami przepisów…

21.06.2021

Laterytyzacja

Laterytyzacja Laterytyzacja - zachodzący na powierzchni ziemi hydrolityczny rozkład glinokrzemianów połączony z odszczepienicm krzemionki i wydzieleniem wolnych wodorotlenków glinu i…

21.06.2021

Latająca platforma

Latająca platforma Latająca platforma - pionowzlot, w którym silę nośną wytwarza śmigło o osi pionowej w obudowie pierścieniowej; pilot l.p.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami