Miesiąc: Kwiecień 2022

27.04.2022

Część szkieletu

Myśl o budowie Pałacu Rad zrodziła się jeszcze w r. 1922, rzucona przez Sergiusza Kirowa w mowie na 1 zjeździe…

27.04.2022

Wielotonowe brzmienie architektoniczne

Sobór Wasyla Błogosławionego, będący wcieleniem kipiącej energii i witalizmu rosyjskiego wzniesiony jako pomnik uwieczniający wielkie wydarzenie historyczne - zdobycie Kazania…

27.04.2022

Zamknięte widoki

Nie wszystkie jednak zachowane obiekty przedkapitalistycznej zabudowy stanowią wartości zabytkowe. Bloki otaczające Kreml wielokrotnie przebudowywane w XIX wieku nie zachowały…

27.04.2022

Plac Maneżowy

Ocena ta dotyczy i niektórych innych zespołów centrum śródmieścia moskiewskiego. Ujmujący śmiałym przestrzennym założeniem plac Maneżowy do dziś nie doczekał…

27.04.2022

Rozszerzenie samej ulicy

Na placu dworca Białoruskiego wznosi się pomnik Maksyma Gorkiego dłuta Szadra i Muchinej; plac Majakowskiego ukształtowany na przecięciu z obwodnicą…

27.04.2022

Rozbiórka cerkwi

Wszystko to uzupełniło przeobrażenie placu Czerwonego, które dokonało się wraz z budową Mauzoleum Lenina i wypełnieniem placu nową treścią ideologiczną,…

27.04.2022

Linia narożników

Linia narożników oddzielająca płaszczyzny oświetlone od pozostających w cieniu faluje i przelewa się, jej poszczególne odcinki przesuwają się mijając się…

27.04.2022

Spiętrzone kształty

Szczusjew nawiązał do typu bryłowego rozwiązania starych mauzoleów jako wolno stojących centralnych budowli, do tak częstych w nich piramidalnych kształtów…

27.04.2022

Lakonizm form

Lakonizm form, a jednocześnie siła plastyki budowli konsekwentnie podkreślają jej dominującą rolę na tle bardziej łagodnych i wzorzystych, a przez…

27.04.2022

Plac Czerwony

Kazakow zaznaczył wyraźnie drugą, podporządkowaną, poprzeczną oś placu. Podkreślił ją i rozwinął Bowc wznosząc po pożarze 1812 r. nowy gmach…

27.04.2022

Względy urbanistyczne

Konkretne względy urbanistyczne nie zawsze muszą doprowadzić do analogicznego rozwiązania przestrzennego; często stanowią one o niecelowości bezpośredniego nałożenia nowego centrum…

27.04.2022

Gigantyczne prace

W warunkach socjalistycznych natomiast rozwiązanie problemów komunikacyjnych może nastąpić poprzez planowe strefowanie funkcjonalne miasta i zdecydowaną modernizację walorów komunikacyjnych ulic…

27.04.2022

Program dziedziczenia

Praktyce i teorii urbanistyki burżuazyjnej, powodującym odgrodzenie nowego budownictwa od postępowych tradycji, uchwała przeciwstawiła socjalistyczny program dziedziczenia najlepszych tradycji architektoniczno-urbanistycznych,…

27.04.2022

Ostre rozgraniczenie

Wspólną przesłanką obu tendencji była rezygnacja z ciągłości historycznej, apriorystyczna negacja historycznego układu Moskwy, jako „przeżytku feudalnego", co prowadziło do…

27.04.2022

Dokument dużego mistrzostwa

O ile projekt Szczusjewa, przy całej błędności jego pozycji wyjściowej, stanowił dokument dużego mistrzostwa i przywiązania do tradycji historycznych Moskwy,…

27.04.2022

Stan przedmieść

Ostatnim okresem świadomego kształtowania oblicza architektonicznego starej Moskwy była odbudowa miasta po wojnie i pożarze 1812 r. realizowana na zasadzie…

27.04.2022

Potężne założenie

Wzrost w ciągu XVI i XVII wieku był bardzo burzliwy i doprowadził do powstania kolejnych pierścieni obwarowań o coraz większym…

27.04.2022

Ożywczy nurt krytyki

Ożywczy nurt krytyki ujawniającej narosłe, zwłaszcza w latach powojennych, zjawiska skostnienia i zastoju otwiera nowy etap rozwoju architektury radzieckiej, zachowującej…

27.04.2022

Współczesne potrzeby życiowe

Jednocześnie współczesne potrzeby życiowe uchroniły twórców przed niebezpieczeństwem jednostronnego podporządkowania nowego budownictwa charakterowi i skali zabytków. Konkretnie pojęta troska o…

27.04.2022

Praktyka życia

Piąty plan pięcioletni (1951-1955) zatwierdzony na XIX zjeździć KPZR przewiduje wzrost produkcji przemysłowej w r. 1955 o 70% w porównaniu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami