Miesiąc: Kwiecień 2022

25.04.2022

Plan Corbusiera

Plan Corbusiera przebudowy centrum Paryża nic ogranicza się do kosmopolitycznego ukształtowania nowych założeń śródmiejskich; wysuwa też swoistą koncepcję roli starego…

25.04.2022

Proces rozwoju

Proponowane przez Corbusiera formy zabudowy mieszkaniowej, śmiałość i radykalizm koncepcji komunikacyjnej, wreszcie niektóre elementy wizji miasta, jak przestrzenność jego ukształtowania,…

25.04.2022

Urbanizm

Jednakże zapoznając się z charakterem argumentacji Corbusiera dostrzegamy w niej nuty odmienne niż w’ rozważaniach postępowych architektów-społeczników Zachodu, którzy wiążą…

25.04.2022

Krytyka dezurbanizmu

Krytyka dezurbanizmu dotyczy tendencji wyodrębnienia i odosobnienia również pod względem kompozycyjno-przestrzennym wszystkich dzielnic i unikania jednoznacznej dominacji założenia centralnego. Krytyka…

25.04.2022

Problemy społeczne w urbanistyce

Wiele środowisk urbanistów zachodnich podejmuje zarazem palące problemy społeczne w urbanistyce, związane przede wszystkim z kwestią mieszkaniową, z upośledzeniem warunków…

25.04.2022

Elementy tradycjonalizmu

W swoim czasie hasłem tym szermowała architektura faszyzmu. Reżim faszystowski, apelujący do szowinistycznych nastrojów drobnomieszczaństwa, posiłkujący się społeczną demagogią i…

25.04.2022

Odmienna rzeczywistość

Sprzeczność ta potęguje się przy bezkrytycznym przenoszeniu form zachodniej architektury konstruktywistycznej w warunki odmiennej rzeczywistości społecznej i gospodarczej. Odczuli ją…

25.04.2022

Traktowanie dzieł kultury

Nie konkretna dbałość o istotne wygody i postępowość rozwiązań technicznych, lecz doktrynerskie tendencje pokazania za wszelką cenę pscudonowoczesności struktury budynku…

25.04.2022

Geneza konstruktywizmu

Wymieńmy indywidualne i mocne zjawisko, jakim był modernizm w Polsce, obejmujący w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku takie postacie, jak Heurich,…

25.04.2022

Bunt przeciwko eklektyzmowi

Trudno zarazem nie widzieć narastania w ciągu całej drugiej połowy XIX wieku kierunku, który szuka oparcia architektury w warunkach życia…

25.04.2022

Sprzeczności rozwojowe miasta

W miarę coraz ściślejszej zabudowy śródmieścia maleje rozmach akcji rekonstrukcyjnych. Na porządku dziennym staje wkrótce sprawa przebudowy układów powstałych w…

25.04.2022

Wczesny okres kapitalizmu przemysłowego

Jednocześnie podkreślić należy, że wielkie współczesne miasta przemysłowe w krajach kapitału odgrywały i odgrywają ogromną rolę postępową w rozwoju społecznym.…

25.04.2022

Epoka kapitalizmu przemysłowego

Epoka kapitalizmu przemysłowego, a zwłaszcza imperializmu naruszyła nić ciągłości historycznej w architekturze. Mimo ogromnego skoku społecznego i technicznego kapitalizm nic…

25.04.2022

Proces historyczny

Po drugie: ciągłość dziedzictwa i tradycji obejmuje nic wszystkie elementy struktury miasta i zasad urbanistycznych. Rozwój miasta usuwa ze swej…

25.04.2022

Momenty rozwój wytwórczości społecznej

Szczególnie poglądowo wciela się w organizmy miejskie dialektyczna zasada nieustannych przemian i rozwoju. Wzrost miasta, powstawanie nowych gmachów i zespołów,…

25.04.2022

Dialektyczna metoda badań

Opierając się na metodzie dialektycznej podkreślić należy, że nie sięgniemy do istoty dziedzictwa, dopóki traktować je będziemy jako nieruchomy i…

25.04.2022

Dominująca rola układu śródmiejskiego

Dominującą rolę układu śródmiejskiego wydobywa skoncentrowanie w nim sił architektonicznych, najbardziej monumentalnych budowli społecznych (promocja 3 w 1). Ponieważ jednak centrum miasta…

25.04.2022

Układ śródmiejski

W kształtowaniu układów śródmiejskich uczestniczą nieraz i cząstkowe ośrodki o przeznaczeniu specjalnym, a więc założenia dworcowe (dworce kolejowe i rzeczne,…

25.04.2022

Place społeczne

Place społeczne, wielkie publiczne założenia architektoniczno-ogrodowe niepotrzebne są tym nowym organizmom; wypierają one ze swej domeny nawet mieszkalnictwo stając się…

25.04.2022

Grecka demokracja właścicieli niewolników

Grecka demokracja właścicieli niewolników stworzyła pierwsze place społeczne - agory - ześrodkowujące życie społeczno-polityczne. Wielkie kompleksy sakralne łączyły się nieraz…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami