Miesiąc: Kwiecień 2022

26.04.2022

Wieniec wnętrz placowych

Z nowożytnych placów powstałych w Warszawie w dobie Królestwa Polskiego wyróżnia się wieniec wnętrz placowych otaczających i wzbogacających zespół Osi…

26.04.2022

Teren wypoczynku

Pozbawiając Oś Saską anachronicznych rysów rezydencji królewskiej Idźkowski przekazał ją miastu jako pożyteczną i cenną ozdobę Warszawy, jako ośrodek jej…

26.04.2022

Prześwit łukowy

Zestawienie tego projektu z wcześniejszą koncepcją Merliniego oraz zrealizowaną później przebudową lat 1837 ilustruje przemiany treści i formy pałacu oraz…

26.04.2022

Nowa koncepcja Idźkowskiego

Początkowo realizacja powierzona zostaje Ritschlowi, jednakże projekt jego ze względu na liczne usterki ulega gruntownemu przerobieniu przez Idźkowskiego, którego też…

26.04.2022

Hierarchiczność układu

W projekcie odczytujemy charakterystyczną dla klasycyzmu tendencję do kształtowania czytelnych wnętrz miejskich, dzięki czemu dziedziniec pałacowy przekształcony zostaje w monumentalny…

26.04.2022

Realizacja założenia saskiego

Realizacja założenia saskiego - założenia o rozmachu przestrzennym nieznanym dotychczas u nas, a rzadkim nawet w skali ogólnoeuropejskiej - przeciągnęła…

26.04.2022

Układ urbanistyczny stolicy

Uzupełniła ją druga oś, biegnąca wzdłuż innej trasy historycznej : dzisiejszych ulic Senatorskiej, Elektoralnej i Chłodnej. Była to triumfalna magistrala,…

26.04.2022

Górna partia

Czyż nie słuszniej byłoby szukać źródeł corazziańskich natchnień znacznie bliżej, w tym samym założeniu - chociażby w elewacji kościoła Karmelitów,…

26.04.2022

Założenie kościoła Karmelitów

Zatrzymujemy się przed pałacem Tyszkiewiczów, by po chwili wkroczyć w zagłębione wnętrze przed kościołem Wizytek; pałac Rady Ministrów sygnalizuje otwierające…

26.04.2022

Kompozycja Krakowskiego Przedmieścia

Wszystko odpowiadało nastrojom i poglądom współczesnej epoki pierwszych kroków kapitalizmu przemysłowego i rozwoju burżuazyjnej kultury miejskiej wnoszącej w oblicze miasta…

26.04.2022

Nowy plac targowy

Plac zostaje zabudowany nie istniejącym dziś blokiem domów, a nowy plac targowy, o podobnym zarysie planu wyrasta poza wałami zygmuntowskimi.…

26.04.2022

Słabość władzy centralnej

Słabość władzy centralnej w Polsce XV1I1 wieku i zmierzch państwowości u progu wieku XIX przynoszącego okres niewoli nie pozwoliły ani…

26.04.2022

Naturalny rozwój miasta

Warszawa po r. 1831 przestaje być stolicą państwa, w związku z przekazaniem centralnym władzom petersburskim głównych funkcji rządzenia Królestwem. Odbija…

26.04.2022

Gmachy rządowe

Po przeciwnej stronie wielkiego podziału sił społecznych - lewe skrzydło polskiego ruchu wyzwoleńczego nawiązuje kontakty z dekabrystami rosyjskimi zapoczątkowując coraz…

26.04.2022

Klasycystyczna przebudowa elewacji

W sąsiedztwie terenów Osi Saskiej architekt Zug wznosi kolosalną kopułową świątynię ewangelicką pełną surowej prostoty i o wielkiej skali architektonicznej,…

26.04.2022

Walka najlepszych sił Polski

Procesy zaostrzają się wraz z kryzysem feudalnej gospodarki rolnej i pełną wstrząsów sytuacją międzynarodową oraz z interwencją obcych potencji, doprowadzają…

26.04.2022

Zarodki przeobrażeń

W pierwszej połowie XVIII wieku następuje dalsze rozprzężenie państwa polskiego, przy jednoczesnej ofensywie reakcji jezuickiej i pogrążaniu się życia umysłowego…

26.04.2022

Usługi handlowe

Gospodarczą postawą mocarstwowej potęgi Polski w XVI i częściowo w XVII wieku był handel zbożem. Polska w XVII wieku odgrywała…

26.04.2022

Adaptacja form gotyckich

Adaptacja form gotyckich w renesansie polskim znamionuje elementy dziedziczenia, ciągłości towarzyszące jak zawsze wielkim przeobrażeniom. Ta ciągłość charakteryzuje jednak i…

26.04.2022

Rozwój urbanistyczny

Rozwój urbanistyczny Warszawy był przedmiotem wielu badań i opracowań. Okoliczność ta bardzo ułatwia sytuację pracy niniejszej zwalniając ją od potrzeby…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami