Miesiąc: Czerwiec 2021

09.06.2021

Wpływ przeszkód mechanicznych

Wpływ przeszkód mechanicznych Wpływ przeszkód mechanicznych na pęcznienie i kurczenie się drewna. W zastosowaniu praktycznym drewno nie zawsze może pęcznieć…

09.06.2021

Deski i bale

Deski i bale W tarcicy bocznej pochodzącej z obwodowej części kłody (rys. 306) decydującą rolę odgrywa kurczenie się w kierunku…

09.06.2021

Krzywe pęcznienia

Krzywe pęcznienia Poniżej punktu nasycenia włókien krzywe pęcznienia mają przebieg w przybliżeniu prostoliniowy, co wskazuje na proporcjonalność między wilgotnością a…

09.06.2021

Błona pierwotna

Błona pierwotna Frey-Wyssling wyraża pogląd, że powodem anizotropii kurczliwości w kierunku stycznym i promieniowym jest warstwa środkowa łącząca dwie sąsiednie…

09.06.2021

Histereza kurczliwości

Histereza kurczliwości Przebieg krzywych kurczenia się i pęcznienia drewna można określić, mnożąc wilgotności drewna odczytane z krzywych równowagi wilgotności przez…

09.06.2021

Kontrakcja objętości

Kontrakcja objętości Objętość drewna spęczniałego jest w przybliżeniu równa sumie objętości drewna całkowicie suchego i objętości wchłoniętej wody imbibicyjnej. Dokładne…

09.06.2021

Zjawiska pęcznienia i kurczenia

Zjawiska pęcznienia i kurczenia Zjawiska pęcznienia i kurczenia się drewna związane są głównie z kondensacją kapilarną; w zjawiskach tych dużą…

09.06.2021

Drewno i materiały

Drewno i materiały Drewno i materiały zawierające celulozę wykazują dużą spoistość, wskutek czego zjawisko pęcznienia jest ograniczone. Następstwem specyficznej mikroskopowej…

09.06.2021

Przesiąkliwość przekroju poprzecznego

Przesiąkliwość przekroju poprzecznego Przesiąkliwość przekroju poprzecznego (przesiąkanie cieczy wzdłuż włókien) jest znacznie większa niż przesiąkliwość przekroju promieniowego lub stycznego. Przesiąkliwość…

09.06.2021

Wsiąkająca woda

Wsiąkająca woda Ze wzrastającym rozdrobnieniem chłonność trocin wzrasta do pewnego maksimum. Dalsze rozdrabnianie powoduje uszkodzenie kapilar, czego następstwem jest zanik…

09.06.2021

Stan równowagi higroskopijnej

Stan równowagi higroskopijnej Stan równowagi higroskopijnej z otaczającym powietrzem jest możliwy tylko przy względnej wilgotności powietrza wynoszącej 100%. Jeśli powietrze…

09.06.2021

Zmniejszenie higroskopijności drewna

Zmniejszenie higroskopijności drewna W dążeniu do usunięcia tych wad szuka się środków umożliwiających zmniejszenie higroskopijności drewna; chodzi tu o zmniejszenie…

09.06.2021

Praktyczne zastosowanie

Praktyczne zastosowanie Do badania higroskopijnej równowagi drewna stosować można próbki różnych kształtów i wymiarów. W Rosji stosuje się próbki o…

09.06.2021

Higroskopijna równowaga drewna

Higroskopijna równowaga drewna W warunkach normalnych drewno związane jest zawsze z większą lub mniejszą ilością wody. Jego wilgotność dostosowuje się…

09.06.2021

Nasycenia włókien

Nasycenia włókien Obok określania punktu nasycenia włókien za pomocą bezpośrednich pomiarów wilgotności stosuje się metody pośrednie, określające punkt nasycenia na…

09.06.2021

Występowanie wody w drewnie

Występowanie wody w drewnie Z rozważań przeprowadzonych w poprzednich ustępach wynika, że występująca w drewnie woda może mieć różny charakter…

09.06.2021

Izotermy desorpcji

Izotermy desorpcji W tym przedziale wilgotność drewna wykazuje małe przyrosty w stosunku do przyrostów względnej wilgotności powietrza. Następnie krzywa przegina…

09.06.2021

Sorpcja i desorpcja

Sorpcja i desorpcja W warunkach normalnych kondensacja może wystąpić tylko w obecności pary nasyconej, której część ulega kondensacji po przejściu…

09.06.2021

Kąt graniczny

Kąt graniczny Kąt O zamknięty między ścianą naczynia a styczną do zakrzywionej powierzchni cieczy nosi nazwę kąta granicznego (kąt zetknięcia).…

09.06.2021

Wewnętrzna powierzchnia celulozy

Wewnętrzna powierzchnia celulozy Wewnętrzna powierzchnia celulozy zamyka się według Clarka w granicach 1,6-4,7 • 107 cm2/cm3 (czyli 1600-4700 m2/cm3) (program…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami