Miesiąc: Grudzień 2021

16.12.2021

Rozwój budownictwa uprzemysłowionego

Rozwój budownictwa uprzemysłowionego Rozwój budownictwa uprzemysłowionego jest w różnych krajach istotnie różny i zależy nic tylko od stopnia rozwoju przemysłu…

16.12.2021

Podstawowy błąd

Podstawowy błąd Podstawowy błąd na początku wprowadzania uprzemysłowienia budownictwa leżał w tym, iż zdawało się, że samo przeniesienie wykonania budowy…

16.12.2021

Zastosowanie metody pracy równomiernej

Zastosowanie metody pracy równomiernej Zastosowanie metody pracy równomiernej (rytmicznej) pociąga za sobą liczne korzyści niemożliwe do osiągnięcia zwykłymi metodami, nie…

16.12.2021

Metoda pracy równomiernej

Metoda pracy równomiernej W końcu dodać należy, że ciągi organizacyjne cykliczne stosuje się wyłącznie tylko wtedy, gdy organizowanie określonej budowy…

16.12.2021

Domy mieszkalne

Domy mieszkalne Niejednorodność realizowanych obiektów może wahać się zatem w dużych granicach. Na przykład obiekt żelbetowy w postaci monolitowego, szkieletowego…

15.12.2021

Powtarzalność pracy

Powtarzalność pracy Jak wykazują badania, przeciętne odchylenia realizacji poszczególnych cyklów (przy czasie trwania cyklu powyżej 6 dni i zatrudnieniu w…

15.12.2021

Podstawowe procesy robocze

Podstawowe procesy robocze Podstawowe procesy robocze przy układaniu przewodu są następujące: - kopanie rowu, - układanie podłoża, - układanie przewodu…

15.12.2021

Metoda pracy równomiernej

Metoda pracy równomiernej Metoda pracy równomiernej nadaje się szczególnie do stosowania przy wszelkich obiektach jednokierunkowych, a więc drogach, sieci zewnętrznej…

15.12.2021

Analityczne obliczenia

Analityczne obliczenia Przygotowanie w dniu poprzednim części dziennego zapasu cegły na odpowiedniej działce oraz możliwość wykonania w tym samym czasie…

15.12.2021

Równomierny sposób betonowania

Równomierny sposób betonowania   Betonowanie takie nie zawsze jest możliwe do przeprowadzenia, np. przy zbyt małych dziennych ilościach betonu nie…

15.12.2021

Skrócenie czasu twardnienia betonu

Skrócenie czasu twardnienia betonu Jeśli powyższe dwa warunki będą ściśle zachowane, osiągnie się najbardziej pożądaną formę organizacyjną budowy osiedla, polegającą…

15.12.2021

Korzyści ekonomiczne

Korzyści ekonomiczne W rezultacie takiego stanu rzeczy osiągnie się korzyści ekonomiczne, wynikające z masowości produkcji, często zatracane lub niedostatecznie wykorzystywane…

15.12.2021

Proces roboczy

Proces roboczy Następnym elementem organizacyjnym osiedla złożonego z 12 domów jednego typu jest długość rytmu ogólnego ciągu organizacyjnego osiedla. Rytm…

15.12.2021

Metody pracy równomiernej

Metody pracy równomiernej Również okres wprowadzania na budowę metody pracy równomiernej, gdy brak jest zarówno kierownictwu jak i załodze odpowiedniego…

15.12.2021

Różnica pracy taśmowej

Różnica pracy taśmowej Idea pracy równomiernej jest odpowiednikiem budowlanym pracy taśmowej w przemyśle fabrycznym, przy czym jedną ze specyficznych różnic…

15.12.2021

Deskowanie słupów

Deskowanie słupów Liczba procesów roboczych wiodących (zasadniczych) jest uzależniona od charakteru i konstrukcji obiektu oraz metod wykonania zastosowanych do jego…

15.12.2021

Brygady

Brygady Po przeprowadzeniu analizy wszystkich procesów roboczych niezbędnych dla wykonania konkretnego obiektu i oznaczeniu spośród nich procesów wiodących, przydziela się…

15.12.2021

Podział obiektu na działki

Podział obiektu na działki   Podział obiektu na działki odbywa się przy prostym rzucie na równe powierzchniowo części, a w…

15.12.2021

Praca równomierna

Praca równomierna Praca równomierna oznacza powtarzanie określonej ilości pracy, przy której zużywa się jednakową dość materiałów i elementów, przy stosowaniu…

15.12.2021

Porównanie parametrów

Porównanie parametrów Obok ogólnych uwag, charakteryzujących najczęściej spotykane metody organizacji budowy, konieczne jest przeprowadzenie szczegółowej ich analizy z punktu widzenia…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami